Savistaba vaizdo infliacijos epochoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savistaba vaizdo infliacijos epochoje: recenzija
In the Journal:
Colloquia. 2012, 27, p. 149-152
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akademinė įtaiga; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Literatūra; Manfredas Žvirgždas; Monografija; Poezija; Poezijos mikroanalizė; Savistaba; Vaizdas; Vizualumas, poetika, Alfonsas nyka-niliūnas; Vizualumo poetika; Academic suggestion; Alfonsas nyka-niliūnas; Introspection; Lithuanian literature; Manfredas Žvirgždas; Monograph; Poetics; Poetics of visuality; Poetry; Poetry microanalysis; View; Visuality.
Keywords:
LT
Manfredas Žvirgždas. Regimybės atspindžiai : vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Manfredo Žvirgždo monografija „Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje“. Recenzentė pabrėžia, jog ši monografija liudija, kad atėjo literatūrologų karta, vertinanti A. Nykos-Niliūno poeziją kaip aktualią, laiko išbandymams atsparią XX amžiaus lietuvių literatūros egzistencializmo ir brandžiojo modernizmo emblemą. Pažymima, kad M. Žvirgždas akcentuoja juslinę, ypač vizualinę pagavos konkretybę, ieško A. Nykos – Niliūno metarofos radimosi paslapčių, išryškina mintį apie nepatikimą regėjimo juslės pagavą, pabrėždamas, kad būtina „vaizduotės ekologija“, nes pernelyg stelbiantis poetinės vaizduotės vizualumas sukelia persisotinimą vaizdu. Parodoma, kad A. Žvirgždas bando apčiuopti estetinės regimybės gimimą iš neutralaus vaizdo. Recenzentė pažymi, kad autorius monografijoje gvildena A. Nykos-Niliūno poezijos erdvės ir laiko raišką, iš anksto numatydamas „prarasto rojaus“ atkūrimo sandus, taip pat pažymi, jog įdėmus autoriaus žvilgsnis apima ne tik poetinių figūrų genezę ir jų kaitą poezijos rinkiniuose, bet itin dažnai aprėpia prieštaringą tos pačios figūros reikšmių lauką. Recenzentės nuomone, detalioji analizė, nors šiek tiek ir apsunkina skaitymą, yra šios monografijos stiprioji pusė ir yra ypač paranki tolimesniems akademiniams darbams ir apskritai A. Nykos-Niliūno poezijos studijoms. Konstatuojama, kad susitelkęs į poezijos mikroanalizę, M. Žvirgždas neapsiribojo vien tiriamais tekstais, bet pateikė ir platų A. Nykos-Niliūno pasirenkamų figūrų literatūrinės tradicijos kontekstą.

ENThe review discusses the monograph “Regimybės atspindžiai: vizualumo poetika Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje” [Reflections of Simulacrum: Poetics of Visuality in the Oeuvre of Alfonsas Nyka-Niliūnas] by Manfredas Žvirgždas. The reviewer emphasises that this monograph shows that the generation of literary scientists has come who consider the poetry of Nyka-Niliūnas to be a relevant and time-tested emblem of existentialism and mature modernism of the 20th c. Lithuanian literature. She notes that Žvirgždas emphasises the sensual, in particular visual concreteness of perception, searches for the secrets of emergence of a metaphor of Nyka-Niliūnas, highlights the idea of unreliable perception of the sight sense underlining the need for “imagination ecology”, because a too overpowering visuality of poetical imagination causes a surfeit of view. Žvirgždas tries to grasp the birth of aesthetic simulacrum from a neutral view. The reviewer notes that the author of the monograph explores the expression of space and time in Nyka-Niliūnas’ poetry by foreseeing the components of the restoration of the “lost heaven”, and points out that the author’s intent look covers not only the genesis of poetical figures and their change in the collections of poems, but particularly often covers the contradictory field of the meanings of the same figure. According to the reviewer, a detailed analysis, although slightly encumbers reading, is the strength of the monograph and is particularly useful for further academic works and the studies of Nyka-Niliūnas’ poetry in general. Having concentrated on the micro-analysis of poetry, Žvirgždas does not limit himself to the texts analysed, but also presents a wide context of the literary tradition of the figures selected by Nyka-Niliūnas.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34703
Updated:
2018-12-17 13:15:34
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: