Plastinės semiotikos etiudas: statiško vaizdo dinamizmas Vytauto Mačernio "Vizijose"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plastinės semiotikos etiudas: statiško vaizdo dinamizmas Vytauto Mačernio "Vizijose"
Alternative Title:
Etude in plastic semiotics: the dynamism of the static image in Vytautas Mačernis’s "Visions"
In the Journal:
Colloquia. 2012, 27, p. 14-26
Keywords:
LT
Vytauto Mačernio Vizijos; Semiotika / Semiotics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama hipotezė, kad žodiniam tekstui būdingas vaizdinei raiškai analogiškas plastiškumas, kai tikslingai pasirinktos semantinės ar gramatinės žodžių formos atlieka „potėpio“ vaidmenį, suteikdamos kuriamam vaizdui unikalių bruožų, lemiančių kalbėsenos savitumą (kaip potėpiai lemia tapysenos savitumą). Atidesnis įsižiūrėjimas į kelis Vytauto Mačernio „Vizijose“ kuriamus išoriškai statiškus, tačiau tarsi vibruojančius vaizdus leidžia išryškinti keletą iš daugybės žodinio teksto plastinio matmens aspektų, parodyti žodžių darybos teikiamas išraiškos galimybes sukurti vidinės dinamikos įspūdį, būdingą ir kai kuriems XX a. 3–4-ojo dešimtmečio lietuvių dailininkų darbams. Bendrą – ne tik su vizualumu susijusį – plastinės semiotikos pobūdį ir jusliškumo analizės galimybes atskleidė Greimo veikalas „Apie netobulumą“ (1989). Straipsnyje regimas bandymas patyrinėti žodiniu tekstu kuriamo vaizdo plastinius aspektus padeda išryškinti žodžių darybos implikuojamą plastiškumą, analogišką vaizdinių tekstų plastiškumui (spalvos sodrumui ar linijos intensyvumui): atskleidžiama, kad gana statiškų „Vizijų“ vaizdų vidinis dinamizmas sukuriamas savitai išnaudojant veiksmažodžių teikiamas galimybes. Akivaizdžiai figūratyvus vibracijos įspūdis kyla dėl vis pasikartojančių virpėjimo formantą turinčių figūrų (mirgėjimo, plevenimo, plazdėjimo, virpėjimo, dūzgimo ir kt.). Turinio lygmenyje su vibracija koreliuoja vitališkumas, žemės ir kraujo ryšio garbinimas. Virpėjimo, vibracijos įspūdį palaiko ir sustiprina procesualumą, tapsmą išryškinantys veiksmažodžiai ir jų dalyvinės formos.Reikšminiai žodžiai: Dinamizmas; Figūratyvumas; Išraiška; Išraiška, Vytautas Mačernis; Plastinė semiotika; Semiotika; Vaizdas; Vytauto Mačernio "Vizijos"; Įspūdis; Dynamism; Expression; Figurativity; Image; Plastic semiotics; Semiotics; Vytautas Mačernis; Vytautas Mačernis's "Visions".

ENThe paper raises a hypothesis that plasticity analogical to visual expression is characteristic of verbal text, when purposefully selected semantic or grammatical word forms perform the role of a “stroke” providing the image with unique features that determine the distinction of speech (like the strokes determine the distinction of painting). A closer look at several externally static yet as if vibrating images, created in Vytautas Mačernis’ “Vizijos” [Visions], allows pointing out several out of many aspects of the plastic dimension of verbal text, showing the opportunities of expression provided by word formation to create the impression of internal dynamics, which is also characteristic of some works of Lithuanian painters of the 1920s–1930s. The treatise “Apie netobulumą” [About Imperfection] by Greimas (1989) revealed the general nature of plastic semiotics, rather than related to visuality, and the possibilities of sensitiveness analysis. The attempt to examine the plastic aspects created by verbal text helps to point out the plasticity implied by word formation, which is analogical to the plasticity (colour depth or line intensity) of visual texts: the paper reveals that the internal dynamism of rather static images of “Vizijos” is created by peculiarly using the possibilities provided by verbs. The evidently figurative impression of vibration is caused by repeating figures that contain the vibration formant (glimmering, wavering, fluttering, vibrating, humming, etc.). On the content level, vitality and the worship of earth and blood relation correlate with vibration. The impression of vibration is sustained and enhanced by verbs and their participle forms that emphasise process and transformation.

ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34696
Updated:
2018-12-17 13:15:32
Metrics:
Views: 36    Downloads: 20
Export: