Lietuvos bažnyčios hitlerinės okupacijos metais : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bažnyčios hitlerinės okupacijos metais: recenzija
In the Journal:
Istorija [History]. 2011, Nr. 84, p. 89-91
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Bažnyčios; Dvasininkai; Hitlerinė okupacija; Holokaustas; II Pasaulinis karas; Krikščionybė; Nacių okupacija; Regina Laukaitytė; Religinės bendruomenės; Christianity; Churches; Clergymens; Holocaust; Lithuania; Regina Laukaitytė; Religion communities; The Church; The Nazi occupation; The Nazi regime; The Second World War.
Keywords:
LT
Regina Laukaitytė. Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941-1944); Žydai / Jews; Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama dr. Reginos Laukaitytės knyga „Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944)“. Knyga įdomi mūsų istoriografijai naujais faktais, dokumentais pagrįstomis išvadomis. Knygos dėmesio centre vyraujančios respublikoje Katalikų bažnyčios istorija. Pateiktos naujausios žinios apie stačiatikybę ir hitlerinių okupantų pastangas ją gaivinti vokiečių okupuotose Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos vietovėse. Knygoje atskleidžiami hitlerininkų teroro prieš dvasininkiją faktai, aprašomas katalikų ir kitų tikėjimų dvasininkų kalinimas specialiai tam skirtoje vietoje Lietuvoje bei Vokietijos ir kitų šalių mirties lageriuose. Taip pat pateikiamos dalies dvasininkijos, ypač vadovaujančios ir su politiniu šalies gyvenimu artimai susietos, pasitraukimo iš Lietuvos nuo antrosios sovietinės okupacijos sąlygos bei aplinkybės. Autorė neišleido iš akių ir tokių opių problemų kaip žydų genocidas ir bažnyčių bei dvasininkų požiūris ir elgesys tuo metu; pirmoji Lietuvos istoriografijoje atskleidė Vilniaus arkivyskupijos integravimo procesą į Lietuvos bažnytinį gyvenimą ir pateikė netikėtą išvadą, kad Vatikano diplomatija vokiečių okupacijos metais šiam procesui trukdė. Recenzijoje atkreipiamas dėmesys, kad knygoje per mažai dėmesio skiriama kitoms krikščioniškoms bažnyčioms: evangelikams, liuteronams, stačiatikiams ir sentikiams; nekalbama apie negausias kitų tikėjimų bažnyčias bei jų dvasininkiją, pavyzdžiui: karaimus, totorius, įvairias sektas.

ENThe review discusses the book “Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944)” [Lithuanian Churches during German Occupation (1941–1944)] by Dr. Regina Laukaitytė. The book is interesting for our historiography by new facts and conclusions based on documents. It focuses on the history of the Catholic Church which prevails in our country. The author gives the most recent facts about Orthodoxy and the efforts of Hitler’s occupants to restore it in the localities of Russia, Belarus and Ukraine that were occupied by Germans. The book reveals the facts of Hitlerite terror against the clergy, describes the confinement of Catholic and other confession priests in a specially designated place in Lithuania as well as in the extermination camps in Germany and other countries. Furthermore, it presents the conditions and circumstance of withdrawal of part of the clergy, in particular those who occupied the leading positions and were closely related to the political life of the country, from Lithuania as of the second Soviet occupation. The author did not overlook such painful problems as the Jewish genocide and the attitude and conduct of churches and the clergy at that time; she is first in Lithuanian historiography to reveal the process of integration of Vilnius Archdiocese into the Lithuanian church life and give an unexpected conclusion that the Vatican diplomacy hindered this process during the German occupation period. The review notes that the book pays too little attention to other Christian churches: Evangelical, Lutheran, Orthodox and Old Believers, and does not mention less numerous churches and the clergy of other confessions, e.g. Karaite, Tartar, various sects.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34690
Updated:
2021-01-27 18:12:21
Metrics:
Views: 14    Downloads: 12
Export: