Vaidotas Rimša. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaidotas Rimša. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 2, p. 325-327
Recenzuojama knyga: Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001 178 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaidotas Rimša; Janas Maleckis; Janas Seklucianas; Vaidotas Rimša; Jan Malecki; Jan Seclucjan.
Keywords:
LT
Vaidotas Rimša. Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Vaidoto Rimšos knyga „Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo“. Pažymima, kad knygą sudaro įvadas, „Defensio“ faksimilė su pagrečiui įdėtu perrašu ir lietuviškas veikalo vertimas. Publikacija aprūpinta moksliniu aparatu: dalykinėmis, tekstologinėmis ir kalbinėmis pastabomis. Recenzentas referuoja, kad įvade apžvelgiamas J.Maleckio ir J. Sekluciano gyvenimas bei veikla, jų polemika, jų katekizmų vertimo bei spausdinimo aplinkybės, sandara, nurodomi bibliografiniai duomenys. Recenzentas teigia, kad daug dėmesio skiriama polemikos turiniui, mažiau - argumentams. Pažymima, kad atskirame skirsnyje aptariamos polemikos sąsajos su M. Mažvydo katekizmu. Pabrėžiama, kad knygos autorius atidžiai suregistravo poleminių veikalų ir lietuviškojo katekizmo sutapimus bei skirtumus. Recenzentas pažymi įvade jam užkliuvusius vertimo netikslumus, taip pat netiksliai perrašytas kai kurias citatas. Recenzentas pažymi, kad didžiąją ir vertingiausią knygos dalį sudaro „Defensio“ publikacija. Jis teigia, kad sprendžiant pagal rankraščio aprašymą originalo faksimilė nežinia kodėl geru penktadaliu sumažinta. Teksto perrašas vertinamas kaip parengtas kruopščiai, pažymimos tik kelios nereikšmingos abejonių sukėlusios vietos. Taip pat fiksuojami vertimo netikslumai. Recenzento nuomone, visa išnašose nurodoma literatūra be reikalo antrąkart pakartota šaltinių ir literatūros sąraše po įvadinio straipsnio. Tačiau galutinis recenzento šios knygos vertinimas yra teigiamas.

ENThe review discusses the book “Jano Maleckio ir Jano Sekluciano polemika dėl katekizmo kanoninio vertimo” [The Polemic of Jan Malecki and Jan Seklucjan regarding the Canonical Translation of the Catechism] by Vaidotas Rimša. The book consists of the introduction, the facsimile of “Defensio” with the transcription and the Lithuanian translation of the work. The publication has a scientific apparatus: subject-specific, textological and linguistic remarks. The reviewer states that the introduction gives an overview of the life and works of Malecki and Seklucjan, their polemic, the circumstances of the translation and publishing as well as the structure of their catechisms, and bibliographical data. Considerable focus is shifted on the content of the polemic and less on arguments. A separate section discusses the links of the polemic with the catechism by Mažvydas. The author of the book carefully registered the similarities and differences of the polemic works and the Lithuanian catechism. The reviewer notes the inaccuracies he has observed in the introduction as well as inaccurate transcription of certain quotes. He points out that the major and most valuable part of the book is the publication of “Defensio”. He claims that judging from the description of the manuscript the facsimile of the original has been reduced by one-fifth due to unknown reasons. The transcription of the text has been prepared accurately, with just a few minor doubtful instances. The reviewer also observes some translation inaccuracies. According to him, all literature referred to in footnotes is unnecessarily repeated in the list of sources and bibliography after the introductory article. However, the final evaluation that the reviewer gives to this book is positive.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34672
Updated:
2018-12-17 10:54:24
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: