Язык и культура. Факты и ценности : к 70-летию Юрия Сергеевича Степанова : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Язык и культура. Факты и ценности : к 70-летию Юрия Сергеевича Степанова: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 2, p. 327-331
Recenzuojama knyga: Язык и культура. Факты и ценности : к 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / отв. ред. Е.С.Кубрякова, Т.Е. Янко Моск 595 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jurijus Stepanovas; Kalbininkai; Yuri Stepanov; Linguistics.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTRecenzija skirta rusų kalbininko akademiko Jurijaus Stepanovo 70 metų sukakties proga išleistam straipsnių rinkiniui, į kurį sudėti Jubiliato darbų problematikai artimas temas nagrinėjantys rusų ir užsienio mokslininkų straipsniai. Tome, pavadintame „Kalba ir kultūra. Faktai ir vertybės“, be įžvalgios J. Stepanovo mokslinės veiklos apybraižos, iš viso yra 47 straipsniai, sugrupuoti į penkis skyrius: „ Indoeuropiečių lyginamoji istorinė kalbotyra“, „Semiotika, kalbos filosofija, filosofija“, „Teorinė lingvistika“, „Lietuvių kalba“,, „Kultūra ir menas“. Straipsnių rinkinio branduoliu natūraliai tampa jo antrasis ir trečiasis skyriai, kur įvairiais aspektais gvildenamos su kalbos ir tikrovės, mąstymo ir kalbos, kalbos ir kultūros koreliacija susijusios temos. Recenzijoje plačiau aptariami keli įsimintinesni straipsniai, tarp jų – „Semiotikos“ skyriuje tam tikru programiškumu išsiskiriantis S. Šaumjano (Shaumyan) straipsnis „Apie kalbos ženklo sąvoką“. Nedidelis lietuvių kalbos skyrius pradedamas apžvalginiu V. Rodionovo straipsniu „Lietuvių kalba akademiko J. Stepanovo mokykloje“, o likusiuose penkiuose aptariami lietuvių kalbos sinchronijai arba diachronijai priderantys dalykai. Su lietuvių kalbos istorija susiję Z. Zinkevičiaus ir O. Poljakovo straipsniai, trys straipsniai skiriami dabartinei lietuvių kalbai. Įsidėmėtiną lietuvių kalbos vaidmenį kūrybinėje J. Stepanovo biografijoje gana tiksliai yra apibrėžusios įvadinės apybraižos autorės bei V. Rodionovo straipsnis, kuriame smulkiai atpasakojamas lituanistinių J. Stepanovo publikacijų turinys.

ENThe review focuses on the collection of articles dedicated to the 70th birth anniversary of Russian linguist and academician Jurij Stepanov. The collection contains articles of Russian and foreign scholars which investigate the issues related to the problems explored in Stepanov’s works. The volume entitled “Language and Culture. Facts and Values” in addition to the profound outline of Stepanov’s academic activities contains 47 articles grouped under five headings: “Comparative historical Indo-European linguistics”, “Semiotics, language philosophy, philosophy”, “Theoretical linguistics”, “Lithuanian language”, “Culture and art”. The second and third chapters naturally become the nucleus of the collection, which investigate the issues related to the correlation of language and reality, thinking and language, language and culture from various aspects. The review widely discusses a few more momentous articles, including S. Shaumyan’s article “About the notion of a linguistic sign”, which stands out in the “Semiotics” chapter by some programme aspect. A small chapter on the Lithuanian language starts with V. Rodionov’s outline “The Lithuanian language in academician Stepanov’s school”, and the remaining five articles focus on the issues related to synchrony or diachrony of the Lithuanian language. The articles by Z. Zinkevičius and O. Poljakovas are related to the history of the Lithuanian language, and three articles are dedicated to the modern Lithuanian language. The articles of the author of the introductory outline and Rodionovas, which retells the content of Stepanov’s Lithuanian publications in detail, have rather accurately defined the notable role of the Lithuanian language in the creative biography of Jurij Stepanov.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34667
Updated:
2018-12-17 10:54:24
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: