Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the European Union member states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Victims of human trafficking (re-)integration into the labour market in the context of the European Union member states
Alternative Title:
Prekybos žmonėmis aukų reintegracija į darbo rinką Europos Sąjungos šalyse
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2011, [Nr.] 8, p. 89-112, 235-236
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukos; Austrija (Austria); Darbo rinka; ES šalys narės; Integracija į darbo rinką; Prekyba žmonėmis; Suomija (Finland); EU member states; European Union; Finland; Human trafficking; Integration into the labor market; Labour market; Lithuania; Victims; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Aukos; Darbas / Labour. Work; ES šalys narės; Integracija į darbo rinką; Prekyba žmonėmis; Suomija (Finland).
EN
EU member states; Finland; Human trafficking; Integration into the labor market; Victims.
Summary / Abstract:

LTPrekybos žmonėmis reiškinys nėra nauja visuomenės problema, tačiau pastaruoju metu ji tampa viena aktualiausių socialinių problemų. Siekdamos kovoti su šiuo reiškiniu, Europos Sąjungos (ES) šalys narės įgyvendina priemones, apimančias tiek teisinės bazės tobulinimą, tiek praktinę veiklą. Pagalba aukoms ir jų integracija yra vienas svarbiausių ES kovos su prekyba žmonėmis politikos principų. Prekybos žmonėmis aukų (re)integracija į darbo rinką yra viena pagrindinių jų visaverčio dalyvavimo visuomenės gyvenime principų. Tad šiame straipsnyje, remiantis atlikto kokybinio tyrimo (pusiau struktūruotų interviu su ekspertais, dirbančiais pagalbos prekybos žmonėmis aukoms srityje) rezultatais, aptariama, kaip (re)integracijos į darbo rinką klausimas yra sprendžiamas trijose ES šalyse narėse – Austrijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. Tyrimu siekta atskleisti, su kokiomis problemomis susiduria prekybos žmonėmis aukos (re)integruodamosis į darbo rinką ir kokį vaidmenį sprendžiant šias problemas atlieka nevyriausybinės organizacijos.Tyrimas parodė socialinės pilietybės svarbą prekybos žmonėmis aukų (re)integracijai į darbo rinką. Taip pat pasitvirtino prielaida, kad gerovės valstybės modeliai turi įtakos aukų gaunamoms socialinėms paslaugoms, kurių reikšmė integracijos procese labai didelė. Interviu su ekspertais atskleidė, kad, siekiant prekybos žmonėmis aukų (re)integracijos sėkmės, reikia šalių įstatymų bazės pokyčių, taip pat svarbus nevyriausybinių organizacijų finansavimo valstybinių institucijų skiriamomis lėšomis klausimas. Galiausiai prekybos žmonėmis aukų patirtis iliustruoja, kad integracijos kokybė ir sėkmė priklauso ne tik nuo gaunamos pagalbos dalyvaujant reabilitacijos programose, bet ne mažiau reikšmingas pačių nukentėjusiųjų noras ir motyvacija siekti teigiamų savo gyvenimo pokyčių. [Iš leidinio]

ENTrafficking in human beings is not a contemporary social phenomenon as its history reaches the ancient times. Recently it has become especially important because of the increasing scope of migration influenced by economic crisis in Europe and worldwide. The article investigates the phenomenon of human trafficking focusing on the social policy measures in victims of human trafficking (re-)integration into the labour market process. The research is based on the analysis of the situation in three EU member states – Austria, Finland and Lithuania, focusing on the role of NGOs and their activities in provision of social assistance for the victims of human trafficking in integration into the labour market process. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Prekybos žmonėmis aukų reintegracijos į visuomenę problemiškumas: nevyriausybinių organizacijų darbuotojų požiūris / Aušra Žukauskaitė, Irena Luobikienė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2015, Nr. 2 (37) p. 122-130.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34657
Updated:
2018-12-17 13:08:57
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: