Dwie Renesansowe wizje Grunwaldu: Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dwie Renesansowe wizje Grunwaldu: Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski
Alternative Title:
Two Renaisance visions of the battle of Grunwald : Jan Kochanowski vs. Maciej Stryjkowski
Authors:
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2011, 31, p. 93-125
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Janas Kochanowskis; Kronika; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Motiejus Strijkovskis (Maciej Stryjkowski); Mūšio vizija XVI a. literatūroje; Poemos; Renesansas; Topas; Valdovas; Žalgirio mūšis, 1410; Battle of Grundwald; Chronicle; Jan Kochanowski; King; Maciej Stryjkowski; Poems; Renaissance; The battle of Grunwald; Topos; Vision of the battle in the 16th century literature.
Keywords:
LT
Janas Kochanowskis; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Kronika; Motiejus Strijkovskis (Maciej Stryjkowski); Poemos; Renesansas / Renaissance; Topas; Valdovai.
EN
battle of Grunwald; Chronicle; Jan Kochanowski; King; Maciej Stryjkowski; Poems; Renaissance; Topos; Vision of the battle in the 16th century literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra palyginti, kaip Žalgirio mūšis ir karalius Vladislovas Jogaila vaizduotas Jano Kochanovskio poezijoje ir Motiejaus Strijkovskio „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikoje“ (1582). Kochanovskis mūšiui neskyrė specialaus kūrinio, o apie jį ir karalių Jogailą rašė Vladislovui Varniečiui skirtame, nors nebaigtame darbe bei odėje „Vėliavėlė arba prūsų duoklė“ (1569, išleistas 1587). Autorius lygina Jogailos paveikslą Žalgirio mūšyje su karaliaus Vladislovo vaizdavimu mūšyje prie Varnos lenkų poezijoje XV-XVI amžiais (iki Jano Kochanovskio). Tai leidžia teigti, kad tiek Kochanovkis, tiek Strijkovskis laikėsi abiejų valdovų vertinimo tradicijos: karalius Jogaila nugalėtojas, o Varnietis pomirtine šlove apgaubtas riteris. Tačiau Kochanovskis renkasi renesanso epochai būdingus vaizdinius – pamaldumą, nuolankumą Apvaizdos akivaizdoje, Jogailai dovanotą pergalę ar Varniečio drąsą ir jam lemtą nesėkmę. Tuo tarpu Strijkovskis abiem atvejais renkasi epinį pasakojimą, nors nuo tradicijos pernelyg nenutolsta. Straipsnyje analizuojamas Žalgirio mūšio 600-šimtųjų metų minėjimo kontekstas, primenama nuo Jogailos ir Jogailaičių laikų susiklosčiusi mūšio minėjimo tradicija bei jos sunykimas renkamų karalių laikais ir netekus nepriklausomybės, taip pat kulto grįžimas 1910 metais. Apibendrinant galima kalbėti apie dvi Žalgirio mūšio vizijas: poetinę Kochanovskio ir labiau istorikui metraštininkui būdingą Strijkovskio. Pirmasis poetiškai perteikia vien stereopinius mūšio bruožus, antrasis detalizuoja ir atskiroms detalėms suteikia poetinio iškilmingumo.

ENThe article aims to compare how the Battle of Grunwald and King Władysław Jagiełło were pictured in Jan Kochanowski’s poetry and Maciej Stryjkowski’s “Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and all of Ruthenia” (1582). Kochanowski did not dedicate any special piece of writing to the battle and wrote about it and King Jagiełło in an unfinished work dedicated to Władysław of Varna and in the ode “The Banner, or the Prussian Homage” (1569, published in 1587). The author compares the picture of Jagiełło in the Battle of Grunwald with the depiction of King Władysław in the Battle of Varna in the 15th–16th-century Polish poetry (before Jan Kochanowski). This means that both Kochanowski and Stryjkowski upheld the tradition of appreciating the both rulers: King Jagiełło was a winner and Władysław of Varna was a knight covered in posthumous glory. Kochanowski, however, chose images typical of the Renaissance Period – piety and obedience to the Divine, a victory given to Jagiełło or Władysław of Varna’s courage and fate of being doomed to failure. Meanwhile, in both cases, Stryjkowski chose an epic narrative, though he did not depart from the tradition too much. The article examines the commemoration context of the 600th anniversary of the Battle of Grunwald, recalls the tradition of marking the battle started in the times of Jagiełło and the Jagiellonians, and its decay in times of elected Kings and after the loss of independence, and also the return of the cult in 1910. To conclude, two visions of the Battle of Grunwald can be mentioned: Kochanowski’s poetic vision and Stryjkowski’s vision more typical of a historian and chronicler. The first poetically conveyed only stereotypical features of the battle, while the latter gave separate details to poetically solemnise it.

ISSN:
1822-3656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34650
Updated:
2018-12-17 13:08:54
Metrics:
Views: 6    Downloads: 5
Export: