A Significant stage in the property and business evaluation system : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Significant stage in the property and business evaluation system: recenzija
In the Journal:
Ekonomika. 2004, t. 68, p. 135-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nuosavybė; Turtas; Turto klasifikavimo sistemos; Turto vertinimas; Verslas; Verslo vertinimas; Vertinimo sistema; Business; Business evaluation; Evaluation system; Evalution system; Lithuania; Property; Property classification systems; Property evaluation.
Keywords:
LT
Birutė Galinienė. Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija.
Summary / Abstract:

LTPraeityje įvykę ir tebevykstantys transformacijos procesai Lietuvoje, jos prisijungimas prie Europos Sąjungos (ES) ekonominės erdvės padidino nacionalinio turto valdymo efektyvumo svarbą. Vienas šios svarbios ir sudėtingos problemos sprendimo būdų yra veiksmingos turto ir verslo vertinimo sistemos sukūrimas. Norint nustatyti turto ir verslo vertinimo sistemos išsivystymo lygį Lietuvoje, o tiksliau, jo akivaizdų atsilikimą palyginti su Europoje veikiančia sistema, kurios sukūrimas užtruko ilgą laiką, svarbu sistemiškai suvokti triados „turtas–vertinimas–vertintojai“ reikšmę. Ši užduotis gana sėkmingai suformuluota ir išspręsta dr. Birutės Galinienės monografijoje. Autorė pateikia išsamią mokslinę Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos analizę bei pasiūlo šios sistemos vystymosi koncepciją, pritaikomą ES ekonominėje erdvėje. Knygoje atskleidžiama nuosavybės klasifikacijos sistemų nacionaliniu ir verslo organizacijų lygių sudėtingumas ir įvairovė. Autorė knygoje taip pat atskleidžia kliūtis, kurios neleidžia sparčiau formuotis Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai. Monografija vertinga tuo, kad pateikia išsamią turto vertintojų tęstinio profesinio rengimo Lietuvoje koncepcijos analizę. Taip pat reikia paminėti, kad knyga pasiūlo kritinę turto ir verslo vertinimo Lietuvoje sistemos analizę, paremtą Europos ir kitais tarptautiniais pavyzdžiais, ieškoma būdų, kaip šiais skirtingas sistemas suderinti.

ENPrevious and ongoing transformation processes in Lithuania and its accession to the European Union (EU) Economic Area enhanced the importance of efficient administration of national assets. One of the solutions of this important and complicated problem is the creation of the efficient system of asset and business valuation. In order to establish the level of development of the asset and business valuation system in Lithuania or, to be more precise, its obvious lag behind, compared to the system functioning in Europe, which was created over a long period of time, it is important to systematically understand the meaning of the triad “assets–valuation–valuers”. This task has been formulated rather successfully and solved in the monograph of Dr. Birutė Galinienė. The author presents an exhaustive scientific analysis of the Lithuanian system of asset and business valuation and proposes the concept of the development of this system, applicable in the EU Economic Area. The book reveals the complexity and diversity of property classification systems on the national and business organisation levels. The author also reveals the obstacles that do not allow a more rapid formation of the Lithuanian real estate market. The monograph is valuable, because it presents a comprehensive analysis of the concept of the continuous vocational training of asset valuers in Lithuania. It should also be noted that the book proposes a critical analysis of the system of asset and business valuation in Lithuania, based on European and other international examples, and searches for ways to harmonise these different systems.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34633
Updated:
2018-12-17 11:26:16
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: