Nuo anekdotų iki nekrologų: muzikinio gyvenimo atspindžiai žurnale "Margutis"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo anekdotų iki nekrologų: muzikinio gyvenimo atspindžiai žurnale "Margutis"
Alternative Title:
From jokes to obituaries: reflections of musical life in Margutis "magazine”
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 103-113
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Vanagaitis; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Migracija / Migration; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje margutis asocijuojasi su velykiniu kiaušiniu, o Amerikos lietuviams – su Antano Vanagaičio įsteigtu žurnalu, ėjusiu 1928–1965 m., ir su to paties pavadinimo radijo laida, transliuota 1932–1995 m., o po kurio laiko vėl atnaujinta. „Margutis“ buvo ir yra neatsiejama JAV lietuvių kultūrinio gyvenimo dalis, ypač susijusi su muzikos sklaida – muzikiniu kūrinių spausdinimu, įvairiomis formomis atliekamu švietėjišku darbu, koncertų organizavimu. Žurnalas daug vietos skyrė lietuviškos muzikos istorijai – pradedant pirmaisiais kompozitoriais ir baigiant jaunaisiais kūrėjais bei atlikėjais. Tai buvo biografiniai rašiniai, istorinių periodų ir muzikinių institucijų veiklos apžvalgos, taip pat detalios recenzijos bei išsamūs nekrologai, kurių autoriai įvertindavo koncertų meninį lygį ar mirusio asmens muzikinį palikimą. Kai atsirado didelė informacijos paklausa, 1932 m. „Margutis“ įsteigė savo radiją, o nuo 1934 m. pradėjo rengti metinius koncertus. A. Vanagaičio dėka tarpukario ir vėlesnioji lietuvių karta JAV išaugo skambant ne tik tautiškoms melodijoms, bet ir lietuviškam „džiadzui“, kuris ne vieną pastūmėjo muzikos link ir skatino puoselėti lietuvišką kultūrą. Šio straipsnio tikslas yra detaliai išnagrinėti periodinio leidinio „Margutis“ veiklą muzikiniu aspektu: aptarti išspausdintus muzikinis kūrinius, muzikinės informacijos žanrus ir turinį, straipsnių tematiką. Ši analizė leis ne tik nustatyti „Margučio“ indėlį, puoselėjant muzikinę kultūrą, bet ir jo vaidmenį pasitelkus muziką palaikyti ir ugdyti išeivijoje lietuviškos savimonės raišką.Reikšminiai žodžiai: Antanas Vanagaitis; JAV; JAV lietuviai; Lietuvių emigracija; Lietuvybė; Muzikinis gyvenimas; Muzikinė literatūra; Muzikos sritis; Periodiniai leidiniai; Žurnalas "Margutis"; Žurnalas ,,Margutis''; "Margutis" periodical; 'Margutis' journal; ,,Margutis'' magazine; Antanas Vanagaitis; Lithuanian emigrants in the US; Lithuanian emigration; Lithuanianisn; Music field; Musical heritage; Musical life; Periodicals; USA.

ENIn Lithuania, margutis is associated with the Easter egg, whereas US Lithuanians associate it with the journal established by Antanas Vanagaitis and published in 1928–1965, as well as with the radio programme broadcasted in 1932–1995, which was renewed after some time. “Margutis” has been an integral part of the cultural life of US Lithuanians, particularly related to dissemination of music – the printing of musical pieces, various forms of educational work, organisation of concerts. The journal highly focussed on the history of Lithuanian music – starting with the first composers and finishing with young creators and artists. These were biographical essays, overviews of historical periods and the activities of music institutions, as well as detailed reviews and exhaustive obituaries, whose authors evaluated the artistic level of concerts or the musical heritage of a deceased person. When a considerable demand for information appeared, in 1932, “Margutis” established a radio station and starting with 1934 it began organising annual concerts. Thanks to Vanagaitis, the interwar and subsequent Lithuanian generations grew up in the USA listening not only to folk melodies, but also to Lithuanian “jazz” which pushed many towards music and encouraged to foster Lithuanian culture. The paper aims to extensively analyse the activities of the periodical “Margutis” from the musical aspect: to discuss the printed musical pieces, musical information genres and content, and the themes of articles. This analysis will not only allow identifying the contribution of “Margutis” in fostering musical culture, but also establishing its role to maintain and develop the expression of Lithuanian self-awareness in emigration through music.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34615
Updated:
2018-12-17 12:55:53
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: