Krikščionybė, pagonybė ir liberali demokratija: dar kartą apie toleranciją Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščionybė, pagonybė ir liberali demokratija: dar kartą apie toleranciją Lietuvoje
In the Book:
Lietuviškasis liberalizmas. 2 / sudarytojas Leonidas Donskis. Vilnius: Versus aureus, 2012. P. 231-240
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Katalikybė, pagonybė; Krikščionybė; Liberali demokratija; Liberalioji demokratija; Liberalizmas; Pagonybė; Tolerancija; Catholicism; Christianity; Democracy; Liberal democracy; Liberalism; Paganism; Tolerance.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Pagonybė / Paganism; Tolerancija.
Summary / Abstract:

LTRegis, buvom susitarę, kad Lietuva – tai liberali demokratija, tačiau pastaruoju metu tai, kas atrodė esmiškai svarbu, yra pradedama agresyviai pulti. Kadangi internetas visiškai demokratizavo viešąją erdvę, plačioji publika vis sunkiau priima sudėtingus moralinius argumentus. Todėl šiame knygos skyriuje pateikiama pragmatinių argumentų, kodėl liberali demokratija ir tolerancija kaip bendrabūvio pagrindas, kad ir ką bekalbėtų kritikai, yra būtinos Lietuvai. Bandoma priminti jų svarbą ir naudą valstybei. Sakant „liberalios vertybės” nėra kalbama apie beatodairišką laisvosios rinkos propagavimą ar apie tai, kas įvardijama kaip „neoliberalus kapitalizmas“. Šiuo atveju mes kalbame apie politinio režimo tipą. Labai svarbu, kad skirtingų pažiūrų žmonės suvoktų, jog ideologiniai oponentai nėra priešai, o atvirkščiai – jie būtini efektyviam liberalios demokratijos veikimui. Jei kuriai nors iš šių pozicijų nėra atstovaujama, dalis žmonių pradeda jausti susvetimėjimą su valstybe. Tai savo ruožtu paveikiu daro šūkį “ Lietuva lietuviams“, o tokia vertybė kaip tolerancija pavirsta neigiamą prasmę turinčiu žodžiu. Lietuvoje dažnai nekritiškai vertinamas lietuvybės ir katalikybės santykis, priimant pastarąją kaip svarbiausią lietuviškos tapatybės dalį. Pamirštama atsižvelgti į integralią, nepaprastai svarbią ar bet esminę lietuviškos kultūros dalį – pagonybę. Šiame knygos skyriuje nagrinėjant krikščionybės, pagonybės, nacionalizmo ir liberalios demokratijos santykį, aptariamos tolerancijos kultūros prielaidos ir jos būtinybė Lietuvoje.

ENIt seems to have been agreed that Lithuania is a liberal democracy; however, the issues that are of vital importance have been aggressively attacked lately. Since the Internet has totally democratised public space, the general public finds it increasingly difficult to accept complex moral arguments. Therefore, this chapter of the book presents pragmatic arguments why liberal democracy and tolerance are necessary for Lithuania as the basis of common being, whatever the critics would say. There are attempts to remind their significance and benefit for the state. The phrase “liberal values” does not imply a thoughtless propagation of the free market or what is called “neoliberal capitalism”. In this case we mean the type of political regime. It is very important that people with different views understand that ideological opponents are not the enemies, but on the contrary, they are necessary for the efficient functioning of liberal democracy. If any of these positions is not represented, some people start feeling alienated from the state. This in turn makes the slogan “Lithuania for Lithuanians” influential, and such a value as tolerance turns into a word with a negative meaning. In Lithuania there is often a non-critical approach to the relationship of Lithuanian identity and Catholicism, accepting the latter as the most important part of Lithuanian identity. We forget to take account of the integral, particularly important or at least essential part of Lithuanian culture, i.e. Paganism. This chapter of the book analyses the relationship between Christianity, Paganism, nationalism and liberal democracy and discusses the preconditions of tolerance culture and its necessity in Lithuania.

ISBN:
9789955343479
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34601
Updated:
2016-10-17 22:49:35
Metrics:
Views: 9
Export: