Liberalios sąmonės dialektika ir kasdienybės revoliucija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalios sąmonės dialektika ir kasdienybės revoliucija
In the Book:
Lietuviškasis liberalizmas. 2 / sudarytojas Leonidas Donskis. Vilnius: Versus aureus, 2012. P. 184-214
Keywords:
LT
Arvydas Šliogeris; Filosofija / Philosophy; Filosofija / Philosophy; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstomi pamatiniai laisvės ir jos ribos klausimai. Įvairių „laisvių-nuo“ susidūrimai yra prieštaringi, vienas kitą neigiantys ir virstantys arba prievarta, arba teisiniu vienas kito ambicijų apribojimu. Kitaip tariant, negatyvioji laisvė nuolatos dėl savo nekontroliuojamų ribų gimdo prievartą. Todėl itin svarbus yra negatyvios laisvės ribos klausimas, kuris turi išsaugoti žmogaus esmę ir laisvę. Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje liberalizmo samprotavimai pasuko dviem keliais: ideologijos rentimo ir egzistencialistinės-nihilistinės diskusijos. Liberalizmas, virtęs ideologija, netenka atviro santykio su nihilizmu ir virsta savo priešybe: paklusimą įgalinančia partija. Siekdamas paaiškinti liberalizmo maištingumo, alternatyvų ir įvairovės dvasios praradimą, straipsnio autorius aptaria liberalizmo ir nihilizmo dialektiką. Lietuvoje daugelį nihilizmo filosofijos bruožų įvardijo A. Šliogeris, R. Šerpytytė ir jų pasekėjai, kurių tyrinėjimai atvėrė reikšmingas Vakarų dialektikos ir kartu laisvės sąmonės trajektorijas, leidžiančias apmąstyti ir lietuviškojo liberalizmo raidą. Tačiau kasdienybės revoliucijos idėja Lietuvoje pasirodė tik po 2000 metų. Ji buvo siejama su nenutrūkstama laisvėjimo doktrina ir atvėrė naujas perspektyvas „laisvės-kаm“ raidai. Taip pat sukūrė nuolatinio abejojimo ir kūrimo prielaidas, išlaisvinančias nuo bet kokių prisirišimų ir skatinančias pačiam nubrėžti bendradarbiavimo ir visuomeninės sutarties ribas. Toks laisvei galios suteikimas ir yra liberalo misija.Reikšminiai žodžiai: Degutis; Ideologija; Kavolis; Laisvė; Laisvės problema; Liberali sąmonė; Liberalizmas; Liberalizmo filosofija; Lietuviškasis liberalizmas; Revizionizmas; Šliogeris; Degutis; Freedom; Ideology; Kavolis; Liberal philosophy; Liberalism; Lithuanian liberalism; Revisionism; The liberal conscience; Šliogeris.

ENThe article contemplates on issues of freedom and restriction thereof. Confrontations of various “freedoms from” are controversial and mutually exclusive. They transform into violence or mutual legal restrictions. In other words, negative freedom constantly provokes violence due to its uncontrolled limits. Therefore, the issue of restriction of negative freedom, which has to preserve the human essence and freedom, is very significant. After the restoration of independence, contemplations on liberalism in Lithuania split into two directions: ideology incision and existential-nihilistic discussions. Liberalism, which became an ideology, lost its open relation to nihilism and became an opposite of itself: the party establishing obedience. Seeking to clarify the rebelliousness of liberalism and the loss of the spirit of alternatives and variety, the author of the article discusses the dialectics of liberalism and nihilism. In Lithuania, a great number of characteristics of the nihilism philosophy were named by A. Šliogeris, R. Šerpytytė and their followers, whose research revealed significant paths in the western dialectics and consciousness of freedom, which allowed contemplating on the development of the Lithuanian liberalism. However, the ideal of a trivial revolution in Lithuania emerged only after 2000. It was related to the constant doctrine of liberalisation. It also created preconditions for constant hesitation and creation liberating from any bounds and encouraging defining one’s own boundaries of cooperation and public agreement. Such an enhancement of freedom is the mission of liberals.

ISBN:
9789955343479
Related Publications:
Egzistencialistiniai Vytauto Kavolio liberalizmo pagrindai / Alvydas Noreika. Politologija. 2016, Nr. 3 (83), p. 41-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34599
Updated:
2013-04-28 23:09:15
Metrics:
Views: 34
Export: