Lietuviški liberalizmai ir jų kritika: svarstymai politinės ekonomijos ir Europos integracijos klausimais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviški liberalizmai ir jų kritika: svarstymai politinės ekonomijos ir Europos integracijos klausimais
In the Book:
Lietuviškasis liberalizmas. 2 / sudarytojas Leonidas Donskis. Vilnius: Versus aureus, 2012. P. 77-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis liberalizmas; Ekonominė politika; Europos integracija; Hayekas; Liberalizmas; Lietuviški liberalizmai; Economic liberalism; Economic policy; Hayek; Integration of Europe; Liberalism; Lithuania; Lithuanian liberalisms.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Europos integracija; Hayekas; Politinė ideologija / Political ideology; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTŠio teksto tikslas – aptarti ir įvertinti liberalizmo (tiek kaip vertybių sistemos, tiek kaip politinio veiksmo programos ir jos praktinio įgyvendinimo) būklę ir raidą Lietuvoje per pastaruosius porą dešimtmečių, apsiribojant ekonominės politikos ir Europos integracijos klausimais. Net ir apsiribojimas ekonominio liberalizmo problematika palieka daug erdvės analizei, ypač įvertinant skirtingų požiūrių, kurie atitinka liberalizmo (ar neoliberalizmo) apibūdinimą, gausą. Liberalizmo atstovai yra gana skirtingų pažiūrų analitikai, skirtingai vertinantys ir metodologinius klausimus, ir analizės pagrindu teikiamus siūlymus dėl tinkamos ekonominės politikos. Svarbiausi klausimai, kuriuos siekiama aptarti ir įvertinti šiame tekste, yra susiję su liberalizmo idėjų paplitimu Lietuvoje ir ypač praktiniu įgyvendinimu šalies ekonominėje politikoje, įskaitant narystę Europos Sąjungoje. Nors atkūrus nepriklausomybę pradėtos ekonominės reformos paprastai siejamos būtent su liberalizmu, klausimas apie nuoseklų pagrindinių liberalizmo principų įgyvendinimą praktinėje politikoje nėra toks paprastas. Manymas, jog du dešimtmečius Lietuvoje buvo vykdoma kryptinga liberali politika, yra vienas iš paplitusių mitų, gerai iliustruojantis nesusipratimus, kurie kyla paviršutiniškai ir neobjektyviai vertinant liberalizmo idėjas ir jų vietą Lietuvos ekonominėje politikoje. Šiuo tekstu tikimasi bent šiek tiek sumažinti atotrūkį tarp populiarių, bet iškreiptų liberalizmo įvaizdžių ir esminių ekonominiam liberalizmui priskirtinų principų bei siūlymų.

ENThe paper aims to discuss and evaluate the situation and development of liberalism (both as a system of values and as a programme of political action and its practical implementation) in Lithuania over recent two decades, limiting to the issues of economic policy and European integration. Even this limitation to the problems of economic liberalism leaves scope for analysis, particularly when evaluating the abundance of different viewpoints corresponding to the definition of liberalism (or neoliberalism). The representatives of liberalism are the analysts of rather different views, who differently evaluate methodological issues and proposals put forward on the basis of the analysis regarding adequate economic policy. The most important issues discussed and evaluated in this paper are related to the spread of liberalism ideas in Lithuania and particularly their practical implementation in the country’s economic policy, including European Union membership. Although the economic reforms, started having restored independence, are usually related to liberalism, the question about consistent implementation of the main principles of liberalism in practical politics is not that simple. The theory that targeted liberal policy was pursued in Lithuania for two decades is one of the popular myths that illustrates misunderstandings arising due to superficial and subjective evaluation of liberalism ideas and their place in Lithuania’s economic policy. The aim of this paper is to at least slightly reduce the gap between popular yet distorted images of liberalism and the essential principles and proposals attributed to economic liberalism.

ISBN:
9789955343479
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34596
Updated:
2013-04-28 23:09:13
Metrics:
Views: 5
Export: