Liberalų pasirinkimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalų pasirinkimai
In the Book:
Keywords:
LT
Algirdas Julius Greimas; Algis Mickūnas; Laisvė (filosofija) / Freedom (philosophy).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje išplėtojama mintis, kad liberalui reikia atsakingai rinktis, nors tai jam itin sudėtinga. Remdamasis pirmuoju „Lietuviškuoju liberalizmu“ ir kai kuriomis Vakaruose vykstančiomis diskusijomis, autorius svarsto, ko lietuviškajam liberalizmui – ir ne tik jam, o liberalizmui apskritai – šiandieną reikia, kad jis tikrai būtų pozityvi jėga. Autorius pradeda diskusiją apie liberalizmo esmę ir aptaria liberalizmo doktriną, svarbius praktinius ir teorinius klausimus. Straipsnyje gvildenamas pamatinis liberalų postulatas, jog visi žmonės turi prigimtinę teisę į laisvę. Autorius pažymi, kad liberalai privalo tikėti ir žinoti, jog laisvė tikrai egzistuoja ir, be to, turi būti diegiama ten, kur jos dar nėra. Liberalas gali ir turi rinktis iš tokių pozityviosios laisvės sampratų, kurios neveda prie fašistinių, komunistinių ar kitokių autoritarinių pilietiškumo ir bendruomeniškumo koncepcijų. Autorius kelia moralės klausimus ir pabrėžia liberalui svarbų apsisprendimo apmąstymą. Aptardamas liberalizmą pasitikusius dabarties iššūkius, autorius teigia, kad liberalizmui artimas komunitarizmas yra tai, ko šiandien Lietuvai itin trūksta: pilietiškumo ir pilietinio bendruomeniškumo pojūčio, pasireiškiančio žmonių santykiuose nuo artimiausios kaimynystės iki valstybės lygio. Kaip tą nepilietišką egoizmą, tą pilietinės atsakomybės kratymąsi išgyvendinti – lengvų receptų nėra. Mažų mažiausia reikia ne tik liberalizmo deklaracijas įsisąmoninti, bet ir jas paversti gyvenimu. Be to, reikia elgtis taip, kaip liepia sąžinė, nes tai – liberalizmo esmė.Reikšminiai žodžiai: Alternatyvos; Demokratija; Greimas; Kavolis; Komunitarizmas; Laisvė; Liberalizmas; Lietuviškasis liberalizmas; Mickūnas; Alternatives; Communitarianism; Democracy; Freedom; Greimas; Kavolis; Liberalism; Lithuanian liberalism; Mickūnas.

ENThe paper explores the idea that a liberal has to choose responsibly, although it is particularly difficult for him. Referring to the first “Lithuanian liberalism” and certain discussions held in the West, the author considers what Lithuanian liberalism, and liberalism in general, needs today to become a really positive power. The author starts a discussion about the essence of liberalism and discusses the liberalism doctrine and important practical and theoretical issues. The paper analyses the underlying postulate of liberals that all people have the innate right to freedom. The author notes that liberals must believe and know that freedom really exists and has to be introduced in those areas where it is yet not present. A liberal can and must choose among such concepts of positive freedom that do not lead to fascist, communist or any other authoritarian concepts of citizenship and community. The author raises the issues of morality and emphasises the reflection of resolution that is important to a liberal. When discussing liberalism facing present challenges, the author claims that communitarianism that is close to liberalism is what Lithuania is particularly lacking at present: the sense of citizenship and civil community, which manifests in human relationships from the closest neighbourhood to the state level. There are no simple recipes how to eliminate non-public spirited egoism and evasion of civil responsibility. The declarations of liberalism should not only be realised, but also actually made true in practice. Moreover, one should behave listening to the voice of his conscience because it is the essence of liberalism.

ISBN:
9789955343479
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34593
Updated:
2013-04-28 23:09:11
Metrics:
Views: 8
Export: