Imigrantų kartų kaitos procesas Kanados lietuvių laikraščio "Nepriklausoma Lietuva" pirmuoju leidimo laikotarpiu (1940-1951) : istorinis ir ideologinis kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigrantų kartų kaitos procesas Kanados lietuvių laikraščio "Nepriklausoma Lietuva" pirmuoju leidimo laikotarpiu (1940-1951): istorinis ir ideologinis kontekstas
Alternative Title:
Effect of the coming of a new wave of immigrants on the development of the Lithuanian-Canadian newspaper "Nepriklausoma Lietuva" (1940-1951): historical and ideological context
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 9, p. 62-69
Keywords:
LT
20 amžius; Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTŠiaurės Amerikos lietuvių diasporos tyrinėtojams įvairių kartų ir pažiūrų imigrantų leisti laikraščiai yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių. Išeivijos laikraščius galima nagrinėti ne tik kaip priemonę gauti žinių apie vieną ar kitą asmenį arba įvykį, bet ir kaip įdomų kultūrinį reiškinį. Kyla nemažai klausimų: kokie veiksniai lėmė šių laikraščių steigimą? Kas darė įtaką jų sėkmei ar nesėkmei? Pagrindinis šio straipsnio tikslas – bandyti įvardyti įvairius veikėjus, įvykius ir veiksnius, kurie tiek viduje (t. y. pačiose lietuvių kolonijose), tiek išoriškai turėjo įtakos audringai Kanados lietuvių išeivių laikraščio „Nepriklausoma Lietuva“ pirmojo dešimtmečio istorijai. Straipsnyje išskiriami ir nuosekliai aptariami keturi laikraščio istorijos etapai: pirmas – laikraščio priešistorė (1927–1940 metai), antras – laikraščio steigimo periodas Toronte (1940–1941), trečias, – kai Lietuva pirmiausia okupuota vokiečių, o vėliau antros sovietinės okupacijos metais (1941–1947), ir ketvirtas, – kai vadinamieji „dipukai“, lietuviai iš „išvietintų“ žmonių stovyklų Europoje, perėmė laikraščio redagavimą (1947–1950).Reikšminiai žodžiai: "Nepriklausoma Lietuva" laikraštis; Ideologija; Išeivijos periodinė spauda; Kanados lietuviai; Lietuvių išeiviai Kanadoje; Lietuvių išeivija; Nepriklausoma Lietuva; Canadian Lithuanians; Ideology; Lithuanian emigee in Canada; Lithuanian emigrants; Nepriklausoma Lietuva; Newspaper "Napriklausoma Lietuva"; Periodical press of Lithuanian emigree.

ENResearchers of North America’s Lithuanian diaspora consider the newspapers published by different generations with different viewpoints to be one of the key information sources. Emigrants’ newspapers could be analysed not only as a means to receive information about one or another person or event, but also as an interesting cultural phenomenon. There arise many questions: What factors determine the publication of these newspapers? What influenced their success or failure? The main aim of the paper is to attempt to identify various figures, events and factors which both internally (i.e. in Lithuanian colonies) and externally influenced the boisterous history of the first decade of Canada’s Lithuanian emigrants’ newspaper “Nepriklausoma Lietuva” [Independent Lithuania]. The paper distinguishes and consistently discusses four stages of the newspaper history: the first stage – the prehistory of the newspaper (1927–1940); the second stage – the period of establishment of the newspaper in Toronto (1940–1941); the third stage – the German and second Soviet occupation of Lithuania (1941–1947); and the fourth stage – when the so-called Lithuanian DPs (displaced persons) from camps in Europe took over the editor’s office of the newspaper (1947–1950).

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34579
Updated:
2022-12-02 14:59:23
Metrics:
Views: 11    Downloads: 4
Export: