U.S. strategy towards Lithuania : a regional approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
U.S. strategy towards Lithuania: a regional approach
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2003, 11/12, p. 54-66
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTPraėjęs amžius į tarptautinių santykių istoriją pateko kaip Amerikos hegemonijos ir dominavimo pasaulyje era. Vis dėlto, 2001 m. rugsėjo 11-osios įvykiai tapo iššūkiu tokiam požiūriui. Pirmą kartą istorijoje JAV buvo užpulta jos pačios teritorijoje. Šis įvykis pakeitė grėsmių suvokimą šioje valstybėje bei paskatino atitinkamą JAV strateginių koncepcijų peržiūrą. Šie pokyčiai turėjo tiesioginės įtakos JAV ir Lietuvos santykiams. Viena vertus, JAV saugumo strategijoje Europa daugiau nebetraktuojama kaip potenciali nestabilumo zona. Naujų JAV kylančių grėsmių ieškoma kituose pasaulio regionuose, ten sutelkiamas Vašingtono dėmesys. Antra vertus, gana intensyvus Vidurio ir Rytų Europos vystymasis bei šio regiono valstybių politinės ir ekonominės galimybės Rusijoje yra palankios JAV ekonominiams bei verslo interesams, todėl tokios šalys kaip Lietuva tebedomina JAV. JAV saugumo strategijos pokyčiai kelia naujų aktualių klausimų politikos sprendimų priėmėjams ir mokslininkams: ar JAV pasiryžusi likti Europoje, koks vaidmuo tenka Lietuvai ir kitoms regiono valstybėms JAV strategijoje, kokių priemonių šios šalys turėtų imtis siekdamos išsaugoti Amerikos dėmesį šiam regionui? Šiame straipsnyje siekiama atskleisti regioninę JAV užsienio politikos dimensiją, susijusią su Lietuva bei kaimyninėmis valstybėmis. Šiam tikslui pasiekti būtina atsižvelgti į tai, kad Lietuva priklauso dviems regionams – Šiaurės Europos regionui, kurį sudaro Skandinavijos ir Baltijos valstybės, bei Vidurio ir Rytų Europos regionui, kurio valstybės patenka į „Vilniaus dešimtuką“.Reikšminiai žodžiai: JAV; NATO; Regioninė politika; Saugumas; Lithuania; NATO; Regional policy; Security; US; USA.

ENThe previous century came down into the history of international relations as the era of America’s hegemony and dominance. Nevertheless, the events of 11 September 2001 became a challenge to this viewpoint. The USA was attacked within its territory for the first time in history. This event changed the perception of threats in this state and urged to revise the US strategic concepts. These changes directly affected the US-Lithuanian relations. On the one hand, Europe is no longer treated as a potential zone of instability in the US Security Strategy. New threats to the USA are searched for in other regions of the world, on which Washington has focused. On the other hand, a rather intensive development of Central and Eastern Europe as well as the political and economic possibilities of these states in Russia are favourable for the US economic and business interests; therefore, such countries as Lithuania are still interesting to the USA. The changes in the US Security Strategy make policy decision-makers and scientists raise new relevant issues: Is the USA determined to remain in Europe? What role do Lithuania and other states of the region assume in the US Strategy? What measures should these countries undertake in order to retain America’s focus on this region? The paper aims to reveal the regional dimension of the US foreign policy, related to Lithuania and the neighbouring states. Thus, we must consider the fact that Lithuania belongs to two regions: the Northern European region comprising Scandinavian and Baltic states and the Central and Eastern European region comprising the Vilnius 10 group.

ISSN:
1392-5504
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34546
Updated:
2018-12-17 11:14:07
Metrics:
Views: 4
Export: