Ratification of the NATO treaty in the U.S. Senate: lessons learned

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ratification of the NATO treaty in the U.S. Senate: lessons learned
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2003, 11/12, p. 38-53
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Karinės organizacijos. NATO / Military organizations.
Summary / Abstract:

LT2004 m. Lietuva kartu su kitomis šešiomis Vilniaus dešimtuko valstybėmis tapo visateisės NATO ir Europos Sąjungos (ES) narės. Šie vienodai svarbūs užsienio politikos pasiekimai žymi jau plačiai pripažintą Lietuvos pažangą ekonomikos ir demokratijos vystymo srityse. Nesumenkinant bendradarbiavimo santykių su daugeliu europinių NATO ir ES valstybių svarbos, šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), konkrečiau, JAV Kongreso vaidmeniui Lietuvai integruojantis į euroatlantinį Aljansą. Gilinantis į diskusijas dėl NATO plėtros, vykusias per paskutiniuosius du Aljanso plėtros etapus, buvo aiškiai pastebima, kad Jungtinėse Valstijose viešieji debatai dėl NATO išsiplėtimo sulaukė daugiau dėmesio nei kitose NATO valstybėse narėse. Kitaip nei daugelyje europinių Aljanso valstybių, kur sprendimus dėl NATO plėtros iš esmės lemia vykdomoji valdžia, Jungtinėse Valstijose plėtros diskusijos įtraukė daug platesnį veikėjų ratą. Šiame procese dalyvavo nevyriausybinės tyrimų organizacijos, tačiau daugiausiai įtakos šiame procese turėjo JAV Kongresas. Šiame straipsnyje siekiama giliau pažvelgti į specifinį JAV Kongreso vaidmenį formuojant JAV politiką, susijusią su sėkmingai pasibaigusiu Lietuvos priėmimo į NATO procesu. Straipsnyje pateikiami esminiai pastebėjimai ir naudingos stojimo į NATO pamokos, kurios nulėmė istorinį JAV Senato balsavimą 2003 m. gegužės 8 dieną, atvedusį Lietuvą ir kitas šešias Europos demokratines valstybes į euroatlantinį Aljansą.Reikšminiai žodžiai: JAV; JAV Kongresas; JAV Senatas; NATO; NATO sutartis; NATO sutartys; Ratifikacija; Senatas; Sutartis; Baltic – Americans; NATO; NATO treaty; Ratification; Senate; Treaty; U.S. Congress; U.S. Senate; US; USA.

ENIn 2004, Lithuania and six other states from the Vilnius 10 group became full-fledged members of NATO and the European Union (EU). These equally important foreign policy achievements mark the already widely recognised Lithuania’s progress in the areas of economic and democratic development. Without degrading the importance of cooperation with many European NATO and EU Member States, the paper mainly focuses on the role of the United States of America (USA), specifically the US Congress, during Lithuania’s integration in the Euro-Atlantic Alliance. Going deep into discussions over NATO expansion, held during the last two stages of expansion, we obviously note that the public debates over NATO expansion received more attention in the US than in other NATO Member States. Unlike in many European members of the Alliance, where decisions on NATO expansion are basically determined by the executive, in the United States these discussions involved a wider group of actors. Non-governmental research organisations participated in this process; however, the US Congress had the highest influence. The paper attempts to have a deeper look at the specific role of the US Congress when shaping the US policy related to the successfully accomplished process of Lithuania’s accession to NATO. The paper presents key observations and the useful lessons of accession to NATO, which determined the historical voting of the US Senate on 8 May 2003, which opened the door to Lithuania and six other European democratic states to this Euro-Atlantic Alliance.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
An Uncertain journey to the promised land: the Baltic states’ road to NATO membership / Andres Kasekamp. Journal of strategic studies. 2020, August, 1 pdf (28 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34539
Updated:
2018-12-17 11:14:06
Metrics:
Views: 13
Export: