Szkoły jezuickie w Inflantach polskich od XVI do XVIII wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Szkoły jezuickie w Inflantach polskich od XVI do XVIII wieku
In the Book:
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki / red. Iwona Hofman, Wojciech Maguś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. P. 329-345
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Daugpilis; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Suomija (Finland); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Mokykla / School; Ugdymas / Education; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama jėzuitų mokyklų, veikusių Livonijos kunigaikštystėje XVI-XVIII a., istorija. Pirmieji jėzuitai atvyko į Lenkiją 1564 m., turėdami aiškų tikslą sustabdyti reformacijos plitimą. Tam pasitelkta sielovada, katalikiškos mokyklos. Livonijos kunigaikštystė buvo prijungta prie Abiejų Tautų Respublikos 1561 m., karalius Steponas Batoras iš karto pavedė jėzuitams kovos su protestantizmu misiją. Pirmieji jėzuitai vokiečiai atvyko 1583 m., Rygoje 1582-1621 m. ir Dorpate 1583-1625 m. veikė jų kolegijos, vėliau uždarytos dėl karų su Švedija. Straipsnyje apžvelgiama šių kolegijų švietėjiška ir misijinė veikla, vaidmuo rengiant katalikų dvasininkus, apaštalaujant (leisti žodynai, knygos ir katekizmai latvių bei estų kalbomis), studentų teatrų pastatymai ir kt. Jėzuitų mokyklos regione buvo daug mažesnės, jose susidurta su kalbų problema. Todėl Rygoje veikusioje jėzuitų Livonijos seminarijoje mokyta latvių kalbos, o Dorpate veikė Vertėjų seminarija, rengusi vertėjus misionieriams, vykusiems į Maskvą, Švediją, Suomiją, o taip pat dirbusiems Estijoje ir Latvijoje. Straipsnyje aptariami jėzuitų religiniai leidiniai, pateikiama žinių apie žymesnius ordino vienuolius, dirbusius Livonijos kunigaikštystėje arba iš jos kilusius. Apžvelgiama jėzuitų mokyklų, atidarytų XVI a. buvo Daugpilyje, Ilūkštoje, Jelgavoje, Skaistkalnėje, veikla. Kaip niekur kitur, Estijoje ir Latvijoje jėzuitų mokyklos ir bažnyčios suvaidino išskirtinį vaidmenį raštijos nacionalinėmis kalbomis raidai.Reikšminiai žodžiai: Cėsys; Daugpilis; Edukacija; Estija (Estonia); Infliantai; Jėzuitai; Katalikiškoji Reforma; Latvija (Latvia); Livonija (Livonia); Mokyklos; Protestantų Reformacija; Ryga; Tartu; Catholic Reform; Cesis; Daugavpils; Education; Jesuits; Latvia; Lithuania; Livonia; Protestant Reformation; Riga; Ryga; Schools; Tartu.

ENThis article analyses the history of the Jesuit schools that operated the Duchy of Livonia in the sixteenth – eighteenth centuries. The first Jesuits came to Poland in 1564, with the explicit goal to stop the spread of the Reformation. For this purpose, the pastoral care and Catholic schools were invoked. The Duchy of Livonia was connected to the Commonwealth of Both Nations in 1561, and King Stephen Báthory immediately instructed the Jesuits to combat the Protestantism mission. The first German Jesuits arrived in 1583. Their colleges operated in Riga during 1582-1621 and in Dorpat during 1583-1625 and were closed later on as a result of the war with Sweden. The article provides an overview of the educational and missionary activities of these colleges, their role in the Catholic clergy training, apostleship (dictionaries, books and catechisms were released in the Latvian and Estonian languages), student theatre performances, etc. Jesuit schools in the region were much smaller, they faced the language problem. This is why, in the Jesuit Livonia Seminary in Riga, the Latvian language was taught, while the Translators Seminary that operated in Dorpat trained translators for missionaries who went to Moscow, Sweden, Finland, and also worked in Estonia and Latvia. The article discusses the Jesuit religious publications and provides knowledge about more distinguished monks of the order who worked the Duchy of Livonia or were its natives. The article provides an overview of the activities of the Jesuit schools opened in Daugavpils, Ilūkste, Jelgava, and Skaistkalne in the sixteenth century. As nowhere else, Jesuit schools and churches played an exclusive role in the development of writing in national languages in Estonia and Latvia.

ISBN:
9788377801291
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34529
Updated:
2013-04-28 23:08:18
Metrics:
Views: 5
Export: