Nežinomos rankraštinės Motiejaus Valančiaus giesmės apie šventuosius (Šv. Joną Krikštytoją, Šv. Paulių, Šv. Benediktą, Šv. Baltramiejų, Šv. Agotą)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomos rankraštinės Motiejaus Valančiaus giesmės apie šventuosius (Šv. Joną Krikštytoją, Šv. Paulių, Šv. Benediktą, Šv. Baltramiejų, Šv. Agotą)
Alternative Title:
Unknown manuscript hymns about the saints by Motiejus Valančius (St. John the Baptist, St. Paul the Apostle, St. Benedict, St. Bartholomew, St. Agatha)
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2011, t. 35, p. 213-274
Keywords:
LT
Motiejus Valančius; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Rankraščiai / Manuscripts; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTŠalia visos vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) kūrybinės veiklos svarbią vietą užima ir himnografija. Nuo XIX amžiaus vidurio pagrindinis lietuviškas katalikiškas giesmynas „Kantičkos, arba Knyga giesmių“ yra glaudžiai susietas su jo vardu. Nors Valančius ir nebuvo giesmyno autorius, tačiau jis buvo pradėtas vadinti ir iki šiol tebevadinamas Valančiaus „Kantičkomis“. Prie Valančiau himnografinės kūrybos korpuso taip pat priklauso ir psalmių vertimai – „Visos pasalmės šv. Dovydo karaliaus“ (1869) – bei išverstųjų psalmių sueiliavimas giesmėmis – „Psalmės, arba Giesmės Dovydo karaliaus ir pranašo“ (1873). 2009 metų rugsėjo 15 dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštine rastas Valančiaus autografas leidžia pateikti naujų duomenų apie himonografinį jo palikimą, patvirtinti kai kurių spausdintų giesmių autorystę. Tai rankraštinis penkių giesmių apie šventą Joną Krikštytoją, šventą Povilą(Paulių), šventą Benediktą, šventą Baltramiejų ir šventą Agotą rinkinys. Keturios giesmės iš rankraštinio rinkinio – „Giesmie Apej S. Joną Kriksztitoi“, „Giesmie apej Szwęntą Benediktą“, „Giesmė Apej Szwęntą Baltramiejų“ ir „Giesmė apej szwęntą Agatą“ – „Kantičkose“ spausdintos nebuvo; tai apskritai iki šiol nežinotos Valančiaus sukurtos giesmės. Penktoji giesmė – „Giesmie Apej Szwęntą Apasztolą Powilą“ – „Kantičkose“ spausdinta buvo nuo 1875 metų leidimo. Valančiaus rankraštinis giesmių rinkinys iki šiol nebuvo tirtas ir aprašytas.Reikšminiai žodžiai: Autografas; Giesmė; Giesmės apie šventuosius; Katalikiškas giesmynas; Literatūra; Literatūra (XIX amžius); Motiejus Valančius; Nežinomas rankraštis; Rankraštis; 19 amžius; Autograph; Catholic hymnal; Hymn; Hymns about the Saints; Lithuanian literature; Lithuanian literature (XIX century); Manuscript; Motiejus Valančius; The nineteenth century; Unknown manuscript.

ENHymnography occupies an important place in the creative activities of Bishop Motiejus Valančius (1801–1875). Since the middle of the 19th c., the main Lithuanian Catholic hymnal “Kantičkos, arba Knyga giesmių” [Hymns, or the Book of Hymns] has been closely related to his name. Although he was not the author of the hymnal, it was started to be called and has been called to date Valančius’ “Kantičkos” [Hymns]. Psalm translations – “Visos pasalmės šv. Dovydo karaliaus” [All Psalms of Saint David the King] (1869) – and versification of translated psalms as hymns – “Psalmės, arba Giesmės Dovydo karaliaus ir pranašo” [Psalms, or the Hymns of King and Prophet David] (1873) – are also attributed to Valančius’ hymnographic creation. On 15 September 2009, Valančius’ autograph found in the Manuscript Department of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore allows presenting new data on his hymnographic heritage and confirming the authorship of some printed hymns. It is the manuscript collection of five hymns about Saint John the Baptist, Saint Paul, Saint Benedict, Saint Bartholomew and Saint Agatha. Four hymns from the collection: “Giesmie Apej S. Joną Kriksztitoi” [Hymn about Saint John the Baptist], “Giesmie apej Szwęntą Benediktą” [Hymn about Saint Benedict], “Giesmė Apej Szwęntą Baltramiejų” [Hymn about Saint Bartholomew] and “Giesmė apej szwęntą Agatą” [Hymn about Saint Agatha] had not been published in “Kantičkos”; these hymns created by Valančius have not been known to date. The fifth hymn “Giesmie Apej Szwęntą Apasztolą Powilą” [Hymn about Saint Paul the Apostle] has been published in “Kantičkos” since the edition of 1875. Valančius’ manuscript collection of hymns has not been investigated and described so far.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34511
Updated:
2018-12-17 13:08:50
Metrics:
Views: 55    Downloads: 11
Export: