Du Antano Maceinos laiškai kun. Leonardui Andriekui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Du Antano Maceinos laiškai kun. Leonardui Andriekui
Editors:
Sobeckis, Dainius, parengė [edt]
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2011, t. 35, p. 275-287
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Leonardas Andriekus; Barstyčiai; Mažeikiai; Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Leidyba / Publishing; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTIškilus išeivijos dvasininkas ir poetas, Švento Antano gimnazijos Kennebunkporte redaktorius, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas, kultūros žurnalo „Aidai“ vyriausiasis redaktorius, žymus visuomenės veikėjas Leonardas Andriekus gimė 1914 metų liepos 15 dieną Barstyčiuose, Mažeikių apskrityje. Mirė 2003 metų gegužės 19 dieną Brukline. Išleido septynis poezijos rinkinius, vieną rinktinę lietuvių kalba ir du rinkinius anglų kalba. Šie biografiniai faktai iškalbingai byloja apie Andriekaus asmenybę. Andriekus su Maceina bendrauti laiškais pradėjo XX amžiaus šešto dešimtmečio pradžioje. Tai paaiškėja iš Maceinos laiškų prelatui Pranciškui Jurui, kuriuose Maceina aiškino situaciją, susidariusią dėl jo knygos „Saulės giesmė“ leidybos reikalų pranciškonų spaustuvėje Brukline 1952–1954 metais. Publikacijoje skelbiami du Maceinos laiškai Andriekui, rašyti 1982 metų liepos 13 dieną ir 1985 metų gruodžio 8 dieną. Laiškai saugomi Lietuvos pranciškonų archyve, esančiame Kryžių kalno pranciškonų vienuolyne; jie nėra kataloguoti, neturi signatūrų; vokų nėra. Abu laiškai yra geros būklės, rašyti rašomąja mašinėle ant A4 formato, nuo laiko šiek tiek parusvėjusių popieriaus lapų. Pirmas laiškas rašytas ant dviejų lapų, antrasis – ant keturių; abiejų laiškų puslapiai nenumeruoti. Yra keletas pataisymų ranka, prirašytų praleistų ar ne taip parašytų raidžių ar skaičių. Skelbiant laiškus niekas nekeičiam, paliekama autentiška autoriaus rašyba ir skyryba.Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Eilėraštis; Laiškai; Laiškai; Leidyba; Leonardas Andriekus; Poezija; Antanas Maceina; Leonardas Andriekus; Letter; Letters; Poetry; Publishing; Verse.

ENProminent exiled priest and poet, editor of St. Anthony's gymnasium in Kennebunkport, Chair of the Lithuanian Society of Writers, editor-in-chief of cultural magazine Aidai, famous public figure Leonardas Andriekus was born on 15 July 1914, in Barstyčiai, Mažeikiai County. He died on 19 May 2003, in Brooklyn. He issued seven collections of poetry, one collection in the Lithuanian and two collections in the English language. These biographical facts give a vivid introduction of Andriekus, as a person. Andriekus started communicating with Maceina through letters in early 1950s. It is discovered from Maceina's letters addressed to prelate Pranciškus Juras, in which Maceina was explaining the situation around the publication of his book Saulės giesmė (The Song of the Sun) at the Franciscan printing house in 1952-1954, in Brooklyn. Two letters written by Maceins to Andriekus on 13 July 1982 and 8 December 1985 are published in the article. The letters are stored in the Lithuanian Franciscan Archive kept in the Franciscan Monastery of the Hill of Crosses; they are not catalogued, have no signatures; or envelopes. Both letters are in good condition, typewritten on A4 size pages, which went slightly brownish with years. The first letter is written on two pages, the second on four; the numbers of both letters are not numbered. The letters contain several corrections made by hand, missing letters added or misspelled words or numbers corrected. When publishing letters, no changes are made to the, authentic author's spelling and punctuation are preserved.

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34496
Updated:
2018-12-17 13:08:49
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: