Aleksas Girdenis, Kalbotyros darbai, 1:1962-1974, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 420; II: 1975-1987, 2000, 416; III: 1988-2000, 2001, 476. : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aleksas Girdenis, Kalbotyros darbai, 1:1962-1974, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 420; II: 1975-1987, 2000, 416; III: 1988-2000, 2001, 476: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2001, t. 36, Nr. 1, p. 138-140
Keywords:
LT
Aleksas Girdenis. Kalbotyros darbai. 1: 1962-1974; Aleksas Girdenis. Kalbotyros darbai. 2: 1975-1987; Aleksas Girdenis. Kalbotyros darbai. 3: 1988-2000; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas tritomis veikalas „Kalbotyros darbai“ yra bene pirmas atvejis baltų kalbotyros istorijoje, kai mokslininkui dar esant gyvam taip rūpestingai išleidžiami jo atskiromis knygomis neskelbti darbai. Į šį trijų tomų leidinį dedami beveik visi kalbotyros darbai, parašyti maždaug per keturiasdešimt mokslinės veiklos metų. Pirmoji publikacija „Balsių asimiliacijos reiškiniai Tirkšlių tarmėje“ žymi 1959 m. prasidėjusios mokslinės veiklos pradžią. Iš pirmajame tome publikuojamų straipsnių išsiskiria „Kada gi žemaičių tarmė atsiskyrė nuo aukštaičių?“ kuriame Girdenis šią datą linkęs nukelti dar į prieš XII amžių. Istorinei akcentologijai svarbus straipsnis „Lietuvių kalbos vardažodžio priesagų kirčio susiformavimas“. Aktualias lietuvių kalbos problemas Girdenis nagrinėja straipsniuose „Priegaidės S. Stanevičiaus raštuose“, „Baltiškųjų *tj, *dj refleksai 1759 m. „Žyvate“. Labai blaiviai į bendrinės kalbos normų kodifikaciją pažvelgta drauge su Aldonu Pupkiu parašytame straipsnyje „Bendrinės kalbos normos ir jų kodifikacija“. Apskritai tomuose yra keletas straipsnių, parašytų kartu su savo kolegomis (A. Piročkinu, A. Rosinu, V. Mažiuliu). Antrajame „Kalbotyros darbų“ tome nemaža vietos tenka autoriaus gimtosios žemaičių tarmės problemoms. Baltų kalbų istorijos tyrinėtojams aktualus straipsnis „Kuršių substrato problema šiaurės žemaičių teritorijoje“. Trečiojo „Kalbotyros darbų“ tomo tematika taip pat yra labai įvairi, nemaža duoklė atiduodama gimtajai žemaičių tarmei. Kiekviename tome spausdinama įdomių ir labai reikšmingų lietuvių kalbotyros veikalų recenzijų.Reikšminiai žodžiai: Aleksas Girdenis; Kalbotyra; Aleksas Girdenis; Linguistics.

ENThe review discusses the three-volume treatise “Kalbotyros darbai” [Works on Linguistics], which is almost the first case in the history of Baltic linguistics when the works, which have not been published in separate books, of the scientist who is still alive are so carefully published. The treatise contains almost all works on linguistics, written over about forty years of scientific activities. The first publication “The phenomena of vowel assimilation in Tirkšliai dialect” marks the beginning of scientific activities in 1959. “When did the Samogitian dialect separate from the Aukštaitian dialect?” stands out in the first volume; Girdenis tends to move this date to the times before the 12th c. The article “The formation of the accent of suffixes of Lithuanian nominals” is very important to historical accentology. Girdenis analyses the relevant Lithuanian language problems in “Accents in the writings of S. Stanevičius” and “The reflexes of the Baltic *tj, *dj in Ziwatas of 1759”. The article “The norms of the standard language and their codification”, co-authored with Aldonas Pupkis, has a very common-sense approach to the codification of the norms of the standard language. Generally, the volumes contain articles written together with colleagues (A. Piročkinas, A. Rosinas, V. Mažiulis). The second volume of “Kalbotyros darbai” largely focuses on the problems of the author’s native Samogitian dialect. Researchers of the history of the Baltic languages will find the article “The problem of the Curonian substratum in the North Samogitian territory” relevant. The topics of the third volume are also diverse; a large contribution is also made to the native Samogitian dialect. Each volume publishes interesting and highly significant reviews of Lithuanian linguistic treatises.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34405
Updated:
2018-12-17 10:54:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: