Prezidento Antano Smetonos atvykimas į JAV 1941 metais ir išeivijos pozicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prezidento Antano Smetonos atvykimas į JAV 1941 metais ir išeivijos pozicija
Alternative Title:
Arrival of president Antanas Smetona in the US in 1941, the position of the émigrés
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2011, 2010/2, p. 77-91
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Smetona; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTLietuvos prezidento Antano Smetonos biografijai skirtų darbų parašyta nemažai, tačiau nedaug žinoma apie jo gyvenimą ir veiklą JAV 1941–1944 m. Įvairios čia gyvenusių lietuvių išeivių srovės nevienodai vertino A. Smetoną ir laikėsi skirtingos pozicijos dėl jo atvykimo į JAV. Šie išeivijos skirtumai straipsnyje nagrinėjami aptariant A. Smetonos sutikimo Niujorke organizavimą, Lietuvos atstovų JAV vaidmenį tarpininkaujant tarp išeivijos ir A. Smetonos. 1940 m. rugsėjį pasklidus informacijai apie jo planus atvykti į JAV, išeiviai tautininkai ėmėsi organizuoti iškilmingą sutikimą. Jų sušauktos komisijos pagrindu buvo įkurtas Lietuvos prezidentui priimti komitetas Niujorke, kuris, inicijavus Lietuvos generaliniam konsului Jonui Budriui, kreipėsi į visus JAV lietuvius. Tačiau tai norimų rezultatų nedavė, nes socialistinės ir komunistinės pakraipos išeivijos atstovai buvo nusistatę prieš A. Smetoną, o gausiausia išeivijos srovė – katalikai laikėsi nevieningos pozicijos. Skirtingas požiūris į A. Smetoną kliudė JAV lietuvių išeivijos pagrindinių politinių jėgų (katalikų, tautininkų ir socialistų) bendrai veiklai ir sudarė prielaidas patriotinės išeivijos politiniam skilimui. Tai suprasdami, išeivius atstovavusios Lietuvai gelbėti tarybos valdybos nariai raštu kreipėsi į Lietuvos pasiuntinį Vašingtone Povilą Žadeikį su prašymu įkalbėti A. Smetoną nevykti į JAV ir pasilikti Europoje. Tačiau 1941 m. kovo 10 d. A. Smetona su žmona atvyko į Niujorką. Jų sutikime ir priėmimo vakarienėje dalyvavo visų pagrindinių, išskyrus socialistus ir komunistus, išeivijos politinių srovių atstovai.Reikšminiai žodžiai: Antanas Smetona, prezidentas, išeivija, JAV lietuviai; II pasaulinis karas; JAV; Lietuvių išeivija; Lietuvos prezidentas; Antanas Smetona; Antanas Smetona, president, emigrants, Lithuanian; Lithuanian emigrants; President of Lithuania; Smetona, Antanas; USA; World War II.

ENThere are numerous works dedicated to the biography of Lithuanian president Antanas Smetona, but little is known about his life and activity in the U. S. A. in 1941-1944. Various groups of local Lithuanian emigrants approached A. Smetona differently and therefore had diverse opinions about his emigration to the U. S. A. These different approaches are addressed in this article, discussing the organization of the welcome ceremony of A. Smetona in New York and the role of Lithuanian representatives in the U. S. A. as mediators between Lithuanian emigrants and A. Smetona. In September 1940, as the information about Smetona’s plans to come to the U. S. A. spread, nationalist emigrants began to organize a formal welcome ceremony. Based on the convened commission, the Lithuanian president’s welcoming committee was established in New York and the Consul General of Lithuania Jonas Budrys initiated its appeal to all Lithuanians in the U. S. A. However, it did not lead to expected results, as socialist and communist emigrant representatives were against A. Smetona and catholic emigrants, who were the major part of diaspora, could not reach a uniform position on the matter. Different approaches to A. Smetona prevented the joint activity of the main political powers (Catholics, nationalists and socialists) of Lithuanian emigrants in the U. S. A. and resulted in the political split of patriotic diaspora. Knowing that, the board members of the Council for Saving Lithuania, representing Lithuanian emigrants, issued a written request to Povilas Žadeikis, Lithuanian Envoy in Washington, asking to persuade A. Smetona to remain in Europe. Nevertheless, in 10, March, 1941, A. Smetona and his wife arrived to New York. Representatives of all main political entities, except socialists and communists, participated in their welcoming ceremony and dinner.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34385
Updated:
2022-12-02 11:13:16
Metrics:
Views: 37    Downloads: 12
Export: