Kurčiųjų krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių kaita rengiantis 21‑osioms vasaros kurčiųjų olimpinėms žaidynėms Taipėjuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kurčiųjų krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių kaita rengiantis 21‑osioms vasaros kurčiųjų olimpinėms žaidynėms Taipėjuje
Alternative Title:
Changes of physical development level and functional capacity of deaf basketball players (women) during preparatory period for 21st summer deaflympics
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 4 (66), p. 39-44
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Specialusis ugdymas / Special education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTŽmogus, turintis klausos sutrikimų, susiduria su tobulėjimo, adaptacijos ir integracijos visuomenėje problemomis. Krepšinio žaidimas, jo mokymasis, dalyvavimas varžybose yra vienas saviraiškos ir socializacijos būdų. Darbo tikslas – ištirti Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinės, besirengiančios 21-osioms vasaros kurčiųjų olimpinėms žaidynėms, krepšininkių fizinio išsivystymo, fizinių ir funkcinių galių kaitą, ieškoti sąsajų tarp tirtų požymių (kintamųjų). Tyrime dalyvavo 12 Lietuvos rinktinės kurčiųjų krepšininkių. Pirmas tyrimas atliktas likus keturiems mėnesiams, antras tyrimas – likus 20 dienų iki 21-ųjų vasaros kurčiųjų olimpinių žaidynių. Tirtas fizinis išsivystymas: ūgis, kūno masė, plaštakų jėga, gyvybinė plaučių talpa (GPT), raumenų ir riebalų masė; nustatytas: vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG) ir anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG); išmatuotas paprastosios psichomotorinės reakcijos greitis (PRG) į šviesos dirgiklį ir centrinės nervų sistemos paslankumas. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinis pajėgumas vertintas matuojant ramybės pulso dažnį (PD) ir PD ortostatinio mėginio metu, reaguojant į standartinį fizinį krūvį (30 atsitūpimų per 45 s) ir atsigaunant per 60 s, taip pat skaičiuojant Rufjė indeksą. Tyrimo duomenys analizuoti taikant matematinės statistikos metodus. Dėl ribotų atrankos galimybių Lietuvos rinktinės kurčiųjų krepšininkių ūgio ir kūno masės vidurkiai vidutiniškai buvo 0,53 cm ir 0,55 kg mažesni už Lietuvos geriausios komandos sveikų krepšininkių vidurkius, tačiau kūno masės indekso vidurkis prilygo sveikųjų krepšininkių rodikliams ir buvo vertinamas kaip tinkamas.Tirtų krepšininkių fizinio išsivystymo rodikliai per parengiamojo laikotarpio baigiamąjį ciklą beveik nekito, šiek tiek didėjo tik plaštakų jėga. Kurčiųjų krepšininkių šuolio aukščio vidurkis buvo mažesnis už sveikųjų krepšininkių. Dauguma tirtų fizinių galių rodiklių nedaug pagerėjo, tik vikrumo fizinė ypatybė gerėjo patikimai (p = 0,024). Vikrumo rodikliai per tiriamąjį laikotarpį pagerėjo 1,34 s (p <0,05), tačiau neprilygsta sveikųjų krepšininkių rodikliams. Kurčiųjų sportininkių VRSG ir AARG santykiniai rodikliai panašūs į sveikųjų. Kraujotakos sistemos funkcinį pajėgumą apibūdinantys PD rodikliai tiriamuoju laikotarpiu kito nedaug, o sistolinio kraujospūdžio mažėjimas buvo akivaizdus (p = 0,05). Koreliacinis tyrimas parodė, kad kurčiųjų krepšininkių ūgio, kūno masės ir GPT rodikliai tarpusavyje glaudžiai susiję. Svarbaus krepšinio elemento – šuolio aukštyn rodikliai patikimais ryšiais susiję su santykiniais VRSG ir AARG rodikliais. VRSG ir AARG santykiniai rodikliai tarpusavyje turi stiprią sąsają (r = 0,64) ir siejasi su judesių dažnio per 10 s rodikliais. Judesių dažnis turi sąsajų su vikrumo rodikliais. PRG neturi stipriai patikimo ryšio nei su vienu fizinio išsivystymo rodikliu, bet turi patikimą atvirkštinį ryšį su šuolio aukštyn rodikliu. Tyrimo metu atskleisti kurčiųjų krepšininkių specifiniai organizmo požymiai, jų kaita parengiamuoju kurčiųjų olimpinėms žaidynėms laikotarpiu, sąsajos tarp atskirų požymių padės geriau valdyti krepšininkių treniruotės procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinis išsivystymas; Fizinis pajėgumas; Koreliacija; Kurčiosios krepšininkės; Correlation; Deaf basketball players; Physical capacity; Physical development level.

ENPerson with hearing problems faces problems of development, adaptation, integration into society. Basketball game, training process, competitions are the way for better self-expression and socialization. The aim of this study was to analyze the correlations and changes of physical development and functional capacity of deaf female basketball players of Lithuanian national team during preparatory period for 21st Summer Deaflympics. There were 2 testings during preparatory period for Deaflympics. 1st testing was held when 4 months were left until the start of Deaflympics, and 2nd was held 20 days before the 21st Deaflympics. We had examined 12 players of deaf female basketball team of Lithuania. The measured physical development indices were as follows: height, body mass, muscle and fat mass, handgrip strength, vital lung capacity. Also we measured muscle power in different energy production zones, single muscle contraction power (SMCP) and anaerobic alactic contraction power (AACP). The indices of psychomotor functions (PRT) and central nervous system (CNS) mobility were tested. The functional ability of cardiovascular system was evaluated by heart rate (at rest, during orthostatic test, after standard physical load, during 60 s recovery) and Roufier test. The obtained data was processed applying the methods of mathematical statistics. Because of limited selection of athletes data of height and body mass of deaf basketball players were lower in 0,53 cm and 0,55 kg than in healthy female basketball team players, but body mass index was the same and was assessed as suitable.Indices of physical development level of deaf female basketball players at the end of preparatory period hadn’t changed significantly, except that right handgrip strength not increased significantly. Average of high jump data was lower than in healthy basketball players. Most indices of physical capacity have increased but not significantly, only indices of agility changed significantly (p=0,024). Relative SMCP and AACP are the same as in healthy basketball players. Data of agility during preparatory period increased in 1,34 s (p<0,05), but didn’t reach the level of healthy athletes. Insignificant changes of functional ability of cardiovascular system were recorded, systolic blood pressure decreased significantly (p=0,05). Correlations studies showed that height, body mass, vital lung capacity had intercorrelation. Jump height is an important element of basketball and it had correlation with relative indices of SMCP and AACP. Relative indices of SMPC and AACP had strong intercorelation (r = 0,64) and correlation with CNS mobility’s indices. CNS mobility indices have correlation with agility. PRT haven’t correlation with any data of physical development, but have significant inverse correlation with jump height. The specific’s of female basketball players’ organism and it’s changes in preparatory period, also intercorelations between features, that were revealed in this examination, will help to manage the training process of basketball players. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34294
Updated:
2022-11-07 15:43:54
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: