Integruotos į ES rinkos konjunktūros išskirtiniai bruožai ir tyrimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotos į ES rinkos konjunktūros išskirtiniai bruožai ir tyrimo ypatumai
Alternative Title:
Features of integration conjuncture and its prognosis
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 119-127
Keywords:
LT
Jungtinė Karalystė (Didžioji Britanija; Great Britain; United Kingdom, UK, GB); Lietuva (Lithuania); Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTKonjunktūra - sudėtingas ir greitai besikeičiantis reiškinys, todėl kiekvienu momentu ar tiriamu laikotarpiu ji gali būti vis kitokia. Konjunktūrai turi poveikį daug veiksnių, kurių veikimo pobūdis, stiprumas ir kryptis kiekvienoje situacijoje yra skirtingi. Konjunktūra tiriama analizuojant rodiklius, leidžiančius įvertinti rinkoje vykstančius pasikeitimus ir nustatyti jų kitimo tendenciją. Tyrimo svarba ir aktualumas dar labiau išryškėja Lietuvai, kai jos ekonomika tampa Europos Sąjungos glaudžia ir neatsiejama dalimi. Straipsnio tikslas - išryškinti svarbiausius integruotos rinkos konjunktūros bruožus, numatyti konjunktūros tyrimo modelio taikymo prielaidas ir sąlygas. Tyrimo objektas - tarptautinių mastu integruotos rinkos konjunktūros bruožai ir jos tyrimas. Tyrimo uždaviniai - nustatyti dabartinio laikotarpio rinkos konjunktūros bruožus; pateikti jos raidos prognozę; numatyti teorinio tyrimo modelio taikymo galimybes. Tyrimo metodai. Išanalizavus lietuvių ir užsienio autorių literatūrą, pateikiami teoriniai konjunktūrinio tyrimo aspektai ir prekių rinkos konjunktūrinio tyrimo modelis, kuriuo remiantis atliktas Lietuvos kai kurių prekių grupių rinkos tyrimas ir įvertinta esama rinkos situacija. Siekiant atlikti tikslų ir objektyvų Lietuvos prekių ir paslaugų rinkų konjunktūros tyrimą, naudojami ekonominės-matematinės statistikos duomenų analizės metodai. Ekonominės-matematinės statistikos metodais analizuojami duomenys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento bei Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos, asmeniniai stebėjimo duomenys. Nustatomi rodiklių kitimo tempai, bendra kitimo tendencija, jų priklausomybė ir kt. Tiriant prekių rinkų konjunktūrą, buvo renkami atskirų (originalių ir neoriginalių) šaltinių duomenys, jie grupuoti, klasifikuoti pagal patikimumą ir analizuota antrinė informacija.Antrinei informacijai apdoroti buvo naudojami statistiniai metodai. Dėl didelės konjunktūros rodiklių gausos ir galimos didelės darbo apimties pasirinkti tik patys svarbiausi rinkos konjunktūros rodikliai, turintys didžiausią įtaką paklausos ir pasiūlos pokyčiams rinkoje: paklausos ir pasiūlos, stabilumo ir svyravimų, kainų ir užsienio prekybos rodikliai. Šio tyrimo rezultatas - ne tik esamos situacijos Lietuvos prekių rinkos apžvalga, bet ir prognozė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: ES; ES rinka; Ekonomikos veiksniai; Ekonominė situacija; Konjuktūra; Konjunktūra; Pagrindiniai ekonominiai rodikliai; Prekių rinka; Regioninės rinkos teritorija; Rinka; Rinkos ekonomika; Rinkos infrastruktūra; Tyrimai; Conjuncture; EU; EU market; Economical factors; Economical situation; Main economical indicatorn; Market; Market economy; Market infrastructure; Product Market; Regional market area; Research.

ENArticle is devoted to features and, researching of conjuncture. Making conjuncture review is the most efficient way to describe economical situation in Lithuania. The article defines main features of market conjuncture, describes economical and other important factors, which have intense influence on conjuncture and offers model of conjuncture review and prognosis. Conjuncture reflects all variable relations between supply and demand of market economy. It has peculiar features and specific formation mechanism, taking into account different factors, conditions and economical circumstances. Conjuncture, the tendency of its changes in current economical situation is the main economical indicator. According to the indicator we can forecast whether tendency in demand and supply grow or fall indicator value will influence the strategic decisions concerning the future of a company. Conjuncture is the main tool to describe current economical situation and helps to take reasonable decisions when trade is developing rapidly. Enterprise conjuncture may be defined narrower precisely - as conjuncture of regional market area, special goods and services. The factors can be divided into such groups: cyclical and encyclical, which have influence on the national economic level and regional economic level, export/import and market infrastructure. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34279
Updated:
2018-12-17 11:13:57
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: