Marvelės kapinyne iškastų žirgų kaulų patologijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marvelės kapinyne iškastų žirgų kaulų patologijos
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2006, Nr. 3, p. 28-29, 45
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTMarvelės kapinynas pradėtas kasinėti 1993 m. Jo tyrimai tęsiasi iki šių dienų. Marvelės kapinyne ištirti 234 žirgų kapai su 280 individų palaikais (M. Bertašius, 2002). Šių palaikų analizė parodė, kad 18 žirgų (15,55% visų tirtų žirgų skaičiaus) turėjo vienokias ar kitokios rūšies patologijas. A. von den Driesch (1975) išskiria tris patologijų grupes: 1. Dantų patologijos; 2. Skeleto pokyčiai dėl didelio krūvio ar seno amžiaus; 3. Traumos. Marvelės kapinyne rastos visos trys von den Driesch išskirtos grupės. Pirmai grupei priskiriame dantų trynimosi anomalijas ir dantų ėduonį. Antrai grupei – 5–6 juosmens slankstelių suaugimus ir 6 juosmens-kryžkaulio sparnų suaugimus. Trečias atvejis (sukaulėjusi hematoma) priskirtinas traumų grupei. Be von den Driesch (1975) paminėtų trijų patologijos grupių, gal būtų tikslinga formuoti ketvirtą grupę – žmogaus veiklos įtaka gyvulio skeletui. Marvelės kapinyne krūtinės slankstelių keterinių ataugų patologijų nenustatyta, tačiau atskiri atvejai tiriant Varliškių pilkapyną rodo, kad žmogaus veikla tiesiogiai veikė į stuburo slankstelių keterines ataugas ir kūną. Mūsų atveju tiriami religinių apeigų metu nužudyti gyvuliai. Tai yra „sąlyginai“ sveiki arkliai. Jų pozos kapuose yra kelių tipų, jos nupieštos ir aprašytos M. Bertašiaus ir L. Daugnoros straipsniuose bei knygose. Įvairus arklių amžius (1–16 metų) taip pat padeda plačiau interpretuoti atskiras patologijas ar jų grupes.Reikšminiai žodžiai: Arklių kapai; Griaučių pokyčiai; Jojamieji žirgai; Kapinynas; Kaulai; Marvelė; Marvelės kapinynas; Paleopatologija; Traumos; Žirgai; Bones; Burial - ground; Cemetery; Horse burials; Horses; Injuries; Lithuania; Marvelė; Marvelė cemetery; Palaeopathalogy; Palaeopathology; Paleopathology; Riding horses; Transformations of skeleton.

ENExcavations in the Marvelė cemetery started in 1993. Explorations have continued until present. 234 horse graves with the remains of 280 individuals were investigated in the Marvelė cemetery (M. Bertašius, 2002). The analysis of these remains showed that 18 horses (15.55% of all explored horses) had one or another type of pathology. A. von den Driesch (1975) distinguishes three groups of pathology: 1. Dental pathology; 2. Skeleton changes due to overload or old age; 3. Traumas. All three groups were identified in the Marvelė cemetery. The first group includes tooth attrition anomalies and decay. The second group covers 5–6 lumbar vertebrae accretions and 6 lumbar-sacrum wing accretions. The third case (ossified haematoma) is attributed to the trauma group. Besides the three pathology groups identified by von den Driesch (1975), the fourth group could be distinguished – that of the human impact on the animal’s skeleton. No pathologies of crest processes of thoracic vertebrae were detected in the Marvelė cemetery; however, individual cases related to the exploration of the Varliškės barrow cemetery show that human activity directly affected the crest processes and body of spinal vertebrae. Our case investigates the animals killed during the religious rituals. These are “relatively” healthy horses. Their position in graves is of several types; it has been drawn and described in the articles and books written by M. Bertašius and L. Daugnora. The different age of horses (1–16 years) also helps to more widely interpret individual pathologies or their groups.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34268
Updated:
2018-12-17 11:55:00
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: