Tarsi srauni upė. Lietuvių liaudies dainynui - 25

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarsi srauni upė. Lietuvių liaudies dainynui - 25
Alternative Title:
Like a torrential river. Lithuanian folk songbook – 25
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 29, p. 290-293
Keywords:
LT
15 amžius; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTAutorė recenzijoje aptaria „Lietuvių liaudies dainyno“ tomų 25-erių metų sukaktį, gausų dainyno tomų derlių (17) prilygindama sraunios upės išsiliejimui. Šiais tomais, skirtais įvairiems dainų žanrams, anot autorės, renčiamas paminklas pamatiniam mūsų tautos dvasinės kultūros paveldui. Autorė pastebi, kad lietuvių liaudies dainos, šimtmečius gyvavusios tik žodinio perdavimo forma, išsaugojo daugybę archaikos reliktų. Ne veltui liaudies dainos laikytinos vienu pagrindinių šaltinių, leidžiančių atkurti senąją baltų pasaulėžiūrą. Nesileisdama į detalią atskirų tomų analizę, autorė pateikia savo samprotavimų ir kritinių pastebėjimų. Jos manymu, rinkiniuose esantys melodijų paaiškinimai nelabai tepadeda suvokti atskirų dainų tipų melodikos raidą.Gaila, kad į Dainyno tomus nėra patekusios vertingos dainos iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo. Kai kurie čia saugomi ir ypač pastarojo dvidešimtmečio folkloro ekspedicijose užrašyti dainų tipai nėra patekę ne tik į „Dainyną“, bet ir į Lietuvių liaudies dainų katalogą. Papildžius naujais folkloro pavyzdžiais bei tyrėjų komentarais, kai kuriuos „Dainyno“ tomus (visų pirma „Vaikų dainų“) neabejotinai reikėtų išleisti dar kartą; galbūt vertėtų revizuoti ir patį vaikų folkloro, t. y. suaugusiųjų dainų, atėjusių į vaikų repertuarą, klausimą. Recenzijos pabaigoje autorė džiaugiasi, kad XV tomas pradėjo naują „Dainyno“ istorijos puslapį – rinkinių leidybą drauge su kompaktine plokštele. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainynas; Etninė muzika; Liaudies dainos; Publikavimas; Book of Lithuanian Folk Songs; Ethnic music; Folk songs; Publication.

ENIn this critique the author discusses 25 years anniversary of “Lithuanian folk songbook” by comparing a rich amount of the songbook (17 tomes) with overflow of torrential river. According to the author, these tomes are a basis for monument of heritage of spiritual culture of our nation. The author notices that Lithuanian folk songs preserved many archaic relicts during their existing for centuries only in a verbal form. In general folk songs are one of basics sources enabling us to reproduce archaic worldview of Balts. An author introduces her own arguments and notices without detailed analysis of separate tomes. In her opinion, explanations of melodies available in the songbook will not contribute towards understanding of development of melodies of separate types. Regrettably that many valuable songs from Folk Music Archive of Ethno-musical department of Musicology Institute of Lithuanian Music and Theatre Academy have not been included into this songbook. Some song types stored in this archive and recorded during expeditions from the latter two decades have not been included not only in this Songbook but also in catalogue of Lithuanian Folk songs. Upon supplementing with new examples of folklore and comments of investigators, some tomes of “Songbook” (firstly “Children songs”) should be reissued; possibly it should be worth to revise issue of children folklore, i.e., songs of adults, which came to repertoire of children folklore. The author is happy about XV tome opened a new page of songbook’s history, i.e. edition of song collections together with CD.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
  • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
  • Laiko žymės "Dainyno" skelbimo istorijoje / Bronė Stundžienė. Tautosakos darbai 2021, 61, p. 141-155.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 1, Vaikų dainos / parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1980. 758 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3426
Updated:
2018-12-17 11:37:36
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: