Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2005, Nr. 4, p. 21-23
Keywords:
LT
19 amžius; Mykolas Mikalojus Oginskis (Michal Mikolaj Oginski); Plungė; Rietavas; Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros istorija / Cultural history; Mokykla / School; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTXIX a. I p. Rietave rezidenciją įsikūręs kunigaikštis Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863), o vėliau ir jo sūnus – Plungės valdytojas Mykolas Mikalojus Severinas Markas (istoriografijoje plačiau žinomas kaip Mykolas Mikalojus) (1849–1902), jau tarp savo amžininkų buvo gerai žinomi ne tik kaip mokslo, kultūros ir meno mecenatai, bet ir kaip lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjai. Gana plati ir formų įvairove išsiskirianti kunigaikščio lituanistinė veikla išėjo už amžininkų ir istorikų įvardijamo asmeninių ambicijų tenkinimo arba būtinumo ugdyti kvalifikuotus darbininkus ribų. Jau vien legalus ir nelegalus darbas rūpinantis lietuviškos spaudos leidimu ir platinimu, lietuviškų mokyklų steigimu, rodo, kad tuo metu M. M. Oginskio veikla buvo ne mažiau reikšminga kaip ir kitų žymiausių to laikų kultūrinio sąjūdžio veikėjų, kėlusių ir lietuvių tautos formavimo ir ugdymo uždavinį. Deja, tenka pripažinti, kad didžioji Oginskių lituanistinės veiklos dalis buvo orientuota į žemesnįjį – valstiečių luomą. Su bajorais, dvaro tarnautojais, muzikos mokyklos mokiniais, vaikų globos namų auklėtiniais buvo bendraujama lenkų kalba. M. M. Oginskis dirbo švietėjiško ir mecenatinio pobūdžio darbą, kurį nulėmė XIX vid. lietuvių veikėjų pavyzdys bei krikščioniškosios ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietiškumo tradicijos. Galbūt M. M. Oginskio tautinė savimonė ir neatitinka mūsų modernaus tautinio susipratimo suvokimo, turi ryškų konservatyvumo atspalvį, tačiau ji padarė nemažą įtaką plėtojant lietuvių kultūrinį sąjūdį bei įsitvirtinant moderniajai lietuvių tautinei sąmonei.Reikšminiai žodžiai: Knygos lietuvių kalba; Kultūros istorija; Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis; LDK simbolikos naudojimas; Lietuviškos aspiracijos; Lietuviškos mokyklos; Lietuviškų knygų leidyba; Lietuvių kultūrinės aspiracijos; Lituanistinė savimonė; Mecenatystė; Mykolas Mikalojus Oginskis; Švietėjiška veikla; Books in Lithuania; Cultural history; Duke Mykolas Mikalojus Oginskis; Educational activities; Identity; Lithuanian aspirations; Lithuanian book publishing; Lithuanian cultural aspirations; Lithuanian schools; Michal Mikolaj Oginski; Mykolas Likalojus Oginskis; Patronage; Symbols of Grand Duchy of Lithuania.

ENDuke Irenėjus Kleopas Oginskis (1808–1863), the founder of the mansion-house in Rietavas in the first half of the 19th c., and later his son Mykolas Mikalojus Severinas Markas, the governor of Plungė (known as Mykolas Mikalojus in historiography) (1849–1902), were well known among their contemporaries not only as patrons of science, culture and art, but also as supporters of Lithuanian cultural aspirations. The Dukes’ versatile Lithuanian activities were more than a mere satisfaction of personal ambitions or the necessity to train qualified workers. Their legal and illegal work concerned with publication and dissemination of Lithuanian press and establishment of Lithuanian schools alone indicates that the then activities of the Oginski family were as significant as activities of actors of the then cultural movements, the goals of which were formation and education of the Lithuanian nation. Unfortunately, it should be admitted that the major share of the Oginski family’s Lithuanian activities were focused on the lower layer, i.e. the peasantry. Communication with noblemen, students of music schools, and children at child care houses was led in Polish. Oginski’s activities were of educational and patronising nature, which had been determined by the example of Lithuanian activists of the mid 19th c. as well as Christian traditions and traditions of citizenship of the Grand Duchy of Lithuania. Although Oginski’s national self-consciousness may not correspond to the perception of the modern national consciousness and it is highly conservative, it had a significant impact on the development of the cultural movement and establishment of the modern Lithuanian national consciousness.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Silvestro Valiūno "Birutės" folkloriniai variantai / Jūratė Petrikaitė. Tautosakos darbai 2008, 35, p. 175-183.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34231
Updated:
2018-12-17 11:42:44
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: