Lithuanian-Polish military cooperation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian-Polish military cooperation
In the Journal:
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Saugumas / Safety; Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation.
Summary / Abstract:

LTSėkmingas Lenkijos ir Lietuvos karinis bendradarbiavimas yra ryškiausia strateginės šių valstybių partnerystės išraiška, kuria didžiuojasi tiek Lenkijos, tiek Lietuvos valdžia bei karinių pajėgų vadovybės. Lietuviai šio karinio bendradarbiavimo nauda yra visapusiška: Lenkija yra didelė kaimyninė valstybė, o taip pat NATO narė, kurios patirtis yra aktuali Lietuvai. Lenkijai tapus NATO nare, Aljanse taip pat sustiprėjo parama Lietuvos priėmimui į šią organizaciją. Bendradarbiavimas su kaimyne gynybos srityje mūsų valstybei reiškia praktinę paramą vystant karines pajėgas bei įgyvendinant NATO standartus bei procedūras. 1994 m. pasirašius tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą, buvo pradėta kurti teisinė dvišalio karinio bendradarbiavimo bazė. Teisinė bazė buvo išplėsta 1997 m. Lenkijai ir Lietuvai pasirašius įslaptintos informacijos apsaugos susitarimą bei priėmus sprendimą sukurti bendrą karinį LITPOLBALT batalioną. Lenkijos ir Lietuvos karinės pajėgos taip pat bendradarbiavo NATO vadovaujamoje taikos operacijoje Kosove. Šiame straipsnyje plačiau analizuojami minėti procesai bei aptariami Lietuvos ir Lenkijos dvišalių santykių teisinėje bazėje numatyti karinio bendradarbiavimo prioritetai. Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimas gynybos srityje yra reikšminga dvišalių santykių dimensija. Šių valstybių strateginė partnerystė – tai priemonė sėkmingai įsilieti į NATO struktūras bei aktyviai dalyvauti Aljanso veikloje. Jau kuris laikas ši partnerystė yra svarbi regioninio saugumo struktūros ir gynybos tinklų dalis, leidžianti užtikrinti taiką ir stabilumą Europoje.Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Gynybos politika; Karinis bendradarbiavimas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); NATO; Saugumas; Strateginė paartnerystė; Cooperation; Defency policy; European Union; Lithuania; Military kooperation; NATO; Security; Strategic partnership; Europos Sąjunga (European Union).

ENSuccessful military cooperation between Poland and Lithuania is the clearest expression of these states’ strategic partnership, of which both Polish and Lithuanian authorities and military commanders are proud. The benefits of this military cooperation to Lithuania are versatile: Poland is a large neighbouring state and a NATO Member, the experience of which is relevant to Lithuania. When Poland joined NATO, also support for the admission of Lithuania to this organisation strengthened in the Alliance. For our state, defence cooperation with the neighbour means practical support for the development of military forces and implementation of NATO standards and procedures. Signing of an agreement on mutual cooperation in 1994 marked the beginning of creation of legal framework on bilateral military cooperation. The legal framework was expanded in 1997 when Poland and Lithuania signed an agreement on the protection of classified information and made a decision to create a joint military LITPOLBALT battalion. Polish and Lithuanian military forces also cooperated in NATO-led peacekeeping operation in Kosovo. This article thoroughly examines the processes mentioned and discusses military cooperation priorities identified in the legal framework on Lithuania–Poland bilateral relations. Defence cooperation between Poland and Lithuania is a significant dimension of bilateral relations. Strategic partnership between these states is a measure for successfully merging into NATO structures and for actively participating in the Alliance’s activities. For some time, this partnership has been an important part of the regional security structure and defence networks which enables ensuring peace and stability in Europe.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
The Dynamics of the Lithuanian - Polish relations and military cooperation / Ieva Gajauskaite. Lithuania in the global context: national security and defence policy dilemmas / by editors Irmina Matonytė, Giedrius Česnakas and Nortautas Statkus. Vilnius: General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2020. P. 264-279.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34205
Updated:
2018-12-17 10:54:15
Metrics:
Views: 39    Downloads: 6
Export: