Kazimiero Klimavičiaus "Pawinastes krikscioniszkas”

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kazimiero Klimavičiaus "Pawinastes krikscioniszkas”
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2001, Nr. 1, p. 20-22
Keywords:
LT
18 amžius; Kazimieras Klimavičius; Mikalojus Daukša; Laižuva; Šiluva; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Jėzuitai / Jesuits; Religinė literatūra / Spiritual literature.
Summary / Abstract:

LTKazimieras Klimavičius, gimęs apie 1720 metus, studijavo Vilniaus Jėzuitų Akademijoje, kur 1747 metais gavo filosofijos ir laisvųjų menų magistro laipsnį. Įšventintas kunigu, pradžioje buvo Žemaičių vyskupijos vikaru. Vėliau – Laižuvos klebonas ir Alsėdžių dekanas. Vyskupas Steponas Giedraitis 1786 metais pasiuntė jį kartu su dekanu Mykolu Maciukevičium į Šiluvą ištirti vykusių prie Šiluvos Šv. Marijos Panos paveikslo stebuklų. Mirė K. Klimavičius po 1786 metų. Jo „Pawinastes krikscioniszkas, arba Katechizmas“ pirmą kartą išspausdintas 1767 metais Vilniuje, Jėzuitų Akademijos spaustuvėje. Vėliau susilaukė dar trijų leidimų: 1806 metais, 1828 metais ir 1830 metais. Tai 190 puslapių knygelė, kurią sudaro apie du šimtai klausimų ir atsakymų, suskirstytų į šešias pamokslų dalis, trumpa pratarmė bei „Atpuskų“ skyrelis, įdėti knygos pradžioje. K. Klimavičiaus knyga pasirodė kartu su kitais tuo metu išpopuliarėjusiais leidiniais – „Pėdeliu miros (1750) ir, žinoma, žymiąja Alšausko „Broma“ (1753). Šitaip K. Klimavičiaus katekizmas įsiliejo į J. Lebedžio pastebėtą tendenciją, kad XVIII šimtmečio antroje pusėje regėti dažnesnis lietuvių kalbos vartojimas viešajame gyvenime. Straipsnyje pateikiami K. Klimavičiaus katekizmo kultūrinės interpretacijos štrichai. Tai daugiau imanentinė šio katekizmo analizė – skaitant K. Klimavičių viena akimi žvilgčiota į kitą įžymų katekizmą – 1595 metų M. Daukšos.Reikšminiai žodžiai: "Pawinastes krikscioniszkas"; 18 amžius; Barokas; Katalikybė; Katekizmai; Katekizmas; Kazimieras Klimavičius; Mikalojus Daukša; Religinė literatūra; Stilius; XVIII a. lietuvių religinė raštija; "Pawinastes krikscioniszkas"; 18th century Lithuanian religious literature; Baroque; Catechism; Catechisms; Catholicism; Kazimieras Klimavičius; Mikalojus Daukša; Religious literature; Style; 18th century.

ENKazimieras Klimavičius was born in 1720 and studied in Vilnius Jesuit College where in 1747 took a master's degree in philosophy and liberal arts. After the consecration to priests, he became a vicar of Samogitian bishopric. Later he became a parish priest of Laižuva and a deanery of Alsėdžiai. In 1786, bishop Steponas Giedraitis sent him together with deanery Mykolas Maciukevičius to Šiluva to make a research of the miracles that happened with the picture of St. Mary. Klimavičius passed away after 1786. For the first time his work “Pawinastes krikscioniszkas, arba Katechizmas” was published by the press of Vilnius Jesuit College in 1767 in Vilnius. Later, there were 3 editions more: in 1806, 1828 and 1830. It is a book of 190 pages that contains approximately two hundred questions and answers which are divided into six parts of sermons. A short introduction and a chapter called “Atpuskai” are at the beginning of the book. Klimavičius' book appeared together with other popular publications of the time, ex.: “Pėdeliu miros” (1750) and, of course, the famous Alšauskas “Broma” (1753). In this way Klimavičius catechism blended with the tendency noticed by J. Lebedis, i.e.: in the second half of the 18th c., the Lithuanian language was more and more often used in public life. The article presents the strokes of the cultural interpretation of Klimavičius catechism. That is a more immanent analysis of the catechism. While reading the work of Klimavičius, a glance to another famous catechism of M. Daukša (1595) was given.

ISSN:
1392-2610
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34204
Updated:
2018-12-17 10:54:15
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: