Leaving history behind? Poles and Lithuanians in the year 2001

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Leaving history behind? Poles and Lithuanians in the year 2001
In the Journal:
Keywords:
LT
20 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTLenkijos narystė NATO ir parama Lietuvos narystei Aljanse, artėjanti Lietuvos ir Lenkijos įstojimo į Europos Sąjungą data formuoja naują institucinę šių valstybių dvišalių santykių aplinką. 1989 m. lydėję epochiniai pokyčiai Europoje, Lietuvos ir Lenkijos įsitraukimas į tarptautines organizacijas ir iniciatyvas, naujas politinis kursas šias valstybes suartino ir sukūrė strateginės dvišalės partnerystės galimybes. Vis dėlto jau daugybę metų Lietuvos ir Lenkijos santykiai lieka šalti, draugiškumas egzistuoja vien deklaracijose ir švenčių proga, dvi tautos viena kitą laiko „svetima“ ar bent jau „kitokia“ nei antroji. Vienas opiausių dalykų dvišaliuose santykiuose – Lietuvos lenkų tautinės mažumos, kuri yra kur kas skaitlingesnė nei lietuvių mažuma Lenkijoje, padėtis. Su tautinėmis mažumomis susijusiuose politiniuose diskursuose vyrauja „problemos“, „sunkumų“, „kliūčių“ kategorijos. Lenkų tautinės mažumos klausimas bei žymiai didesnis palankumas lietuviams Lenkijos politinio elito sluoksniuose, lyginant su lenkų visuomene, skatina atsakymų ieškoti istorinės vaizduotės analizėje. Pranešime keliama ir pagrindžiama mintis, kad istorinė atmintis turi reikšmingos įtakos tam, kaip lenkai suvokia lietuvius ir Lenkijos ryšį su Lietuva. Tačiau apibendrinant teigiama, kad ne tik istorinė atmintis ir mitai lemia valstybių santykius. Bendri Lietuvos ir Lenkijos politikos tikslai, jų įgyvendinimas taip pat yra pajėgūs keisti istorinę atmintį ir tautinę mitologiją.Reikšminiai žodžiai: Istorinė atmintis; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkų-lietuvių santykiai; Politinė istorija; Santykiai; Užsienio politika; Foreign policy; Historical memory; Lithuania; Polish-Lithuanian relations, political history; Relations.

ENPoland’s membership in NATO and support for Lithuania’s membership in the Alliance as well as the approaching date of Lithuania and Poland’s joining the EU forms a new institutional environment for bilateral relations of these states. Epochal changes in Europe in 1989, Lithuania and Poland’s engagement in international organisations and initiatives and a new political course has brought together these states and created possibilities for bilateral cooperation. However, relations between Poland and Lithuania have remained cold for many years. Good will exists only in declarations and on festive occasions, and the two nations consider each other to be alien or at least totally different. One of the most burning issues in the bilateral relations is Lithuania’s Polish minorities, which are more numerous than Poland’s Lithuanian minorities. Political discourses with regard to national minorities always face such categories as “problems”, “difficulties” and “obstacles”. The issue of Polish minorities and far more favourable attitudes towards Lithuanian minorities expressed by Poland’s political elite in comparison to the Polish society encourages seeking answers in analysis of historical vision. The report raises and justifies the thought that historical memory has a significant impact on the way Polish perceive Lithuanians and Poland’s relations with Lithuania. However, when summarising, it claims that not only historical memory and myths determine relations between states. Common political aims of Poland and Lithuania and implementation thereof may also change historical memory and national mythology.

ISSN:
1392-5504
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34197
Updated:
2018-12-17 10:54:15
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: