Atsargų įsigijimo ir nurašymo apskaitos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atsargų įsigijimo ir nurašymo apskaitos problemos
Alternative Title:
Challenges of Accounting for Acquisition and Writing Off Stocks
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 145-149
Keywords:
LT
Atsargos; Apskaita; Atsargų įvertinimas; Atsargų įsigijimas; Atsargų nurašymas; Išlaidos.
EN
Inventory; Accounting; Inventory evaluation; Inventory estimation; Writing-off inventory; Expenses.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą bei skverbiantis į kitas pasaulines rinkas, būtina sutvar¬kyti savo buhalterinę apskaitą, kartu ir atsargų apskaitą, ją derinant prie tarptautinių normų rei¬kalavimų. Atsargų apskaitos problemos yra gana aktualios, nes sudaro didžiąją įmonių apyvartinio turto dalį. Patikimas jų įvertinimas finansinėje atskaitomybėje yra svarbi sąlyga teisingai nustatyti įmonės mokumą ir naudojamo trumpalaikio turto efektyvumą. Susipažinus su atsargų apskaitos ir įkainojimo metodika bei praktika, išryškėja keletas problemų. Tyrimo objektas - atsargų įsigijimo ir nura¬šymo apskaitos problemos, Pagrindinis šio darbo tikslas - išnagrinėti atsargų įsigijimo ir nurašymo metodikos teorinius, praktinius aspektus ir problemas. Metodai. Darbe naudoti monografinis, logi¬nės analizės ir sintezės, palyginimo ir grafinis metodai. [Iš leidinio]

ENFollowing Lithuania’s membership of the European Union and its penetration into global markets financial accounting, including stocks accounting, has to be run in compliance with the internationally recognised standards. Challenges of stocks accounting are rather relevant, because they account for the bulk of the operating assets of a company. A reliable reflection of stocks in the financial accounts is an important precondition which helps to identify company’s solvency and effectiveness of use of short-term assets. Analysis of stocks accounting and appreciation identifies several challenges. Object of research - accounting challenges of acquiring and writing off stocks. The key aim of this paper – analyse theoretical, practical aspects and challenges of accounting for and writing off stocks. Methods applied: monograph, logical analysis and synthesis, comparison and graphical presentation.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Atsargų perkainojimo galimybės ir būdai / Gintaras Juškauskas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2001, Nr. 18, p. 27-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3409
Updated:
2018-12-17 11:37:34
Metrics:
Views: 26    Downloads: 16
Export: