Jonina Lipskienė. Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonina Lipskienė. Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2009, 3, 1 pdf (4 p.)
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Joninos Lipskienės rinkinys „Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai“, apžvelgiama jo struktūra, sandara, šaltiniai. Knygoje pateikti lietuvių kalbos somatiniai frazeologizmai, tai pat artimi frazeologizmams laisvesni žodžių junginiai su kūno dalių (išskyrus galvos) pavadinimais, autorės per daugelį metų surinkti iš įvairių tarmių, didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“, Lietuvių kalbos instituto archyvo, tarmių, frazeologijos ir kitų žodynų, smulkiosios tautosakos rinkinių, rašytojų kūrinių, periodinių leidinių ir kt. Knygoje pateikiamų frazeologizmų ir vaizdingųjų posakių gramatinė sandara yra labai įvairi. Tai ir vardažodiniai, veiksmažodiniai ir kitų kalbos dalių junginiai, taip pat junginiai, turintys palyginimo formą. Lyginamieji junginiai paprastai turi daugiau ar mažiau apibrėžtą aplinką, kuri nurodoma po reikšmės aiškinimo lenktiniuose skliausteliuose. Vaizdingieji posakiai ir frazeologizmai pateikiami abėcėlės tvarka kūno dalių pavadinimų lizdais. Rinkinyje ne visada nuosekliai ir tiksliai nustatomos pagrindinės (antraštinės) frazeologizmų ir posakių formos. Girtina, kad rinkinio sudarytoja po reikšmės aiškinimo skliausteliuose nurodo frazeologizmų ar posakių, atliekančių prieveiksmio funkciją, pastovią apibrėžtos leksinės reikšmės ir gramatinės kategorijos žodžių aplinką. Frazeologizmų bei posakių antraštėse duodama žodžių kilminė charakteristika. Tikslintinas kai kurių reikšmių aiškinimas. Rinkinyje kirčiuojami tik frazeologizmų ir posakių antraštiniai žodžiai. Gana nenuosekliai kirčiuojami frazeologizmų ir posakių struktūriniai komponentai.Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmas; Leksikografija; Lietuvių kalbos frazeologija; Somatiniai frazeologizmai; Stilistika; Vaizdingi posakiai; Images; Lexicography; Phraseological unit; Somatic Phraseology; Stable units of Lithuanian; Stylistics.

ENThe review discusses the collection “Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai” [Lithuanian Figurative Expressions] by Jonina Lipskienė, its structure, composition and sources. The book presents Lithuanian somatic phraseological units and freer word combinations having the name of body parts (except head) which have been collected by the author from various dialects, the Academic Dictionary of Lithuanian, the archives of the Institute of the Lithuanian Language, dialectal, phraseology and other dictionaries, collections of small folklore, writers’ works, periodicals, etc. The grammatical structure of phraseological units and figurative expressions presented in the book is diverse. These are nominal and verbal combinations as well as combinations with other parts of speech and those having the form of comparison. Comparative combinations typically have more or less defined environment which is indicated in brackets after the explanation of the meaning. Figurative expressions and phraseological units are arranged in the alphabetical order in clusters of the names of body parts. The collection not always consistently and precisely identifies the main forms of phraseological units and expressions. The compiler indicates the steady environment of words of the defined lexical meaning and grammatical category of phraseological units or expressions that fulfil the adverbial function after the explanation of the meaning in brackets. The headings of phraseological units and expressions give the etymological characteristics. The explanation of certain meanings should be specified. Only the headwords of phraseological units and expressions are accentuated in the collection. The structural components of phraseological units and expressions are accentuated rather inconsistently.

ISSN:
1822-525X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34086
Updated:
2018-12-17 13:08:21
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: