Reasons for the practice of employees’ involvement in the company’s management

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reasons for the practice of employees’ involvement in the company’s management
Alternative Title:
Darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme praktikos taikymo priežastys
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr.1 (41), p. 59-66
Keywords:
LT
Nyderlandai (Netherlands); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTDarbuotojų įtraukimo į įmonės valdymą praktikos taikymo Lietuvoje ir kitose naujose ES šalyse galimybių problema yra labai plati. Ji gali būti suskaidyta į daugelį smulkesnių, tokių kaip darbuotojų įtraukimo į įmonių valdymą priežastys ir pasekmės, įvairių šalių teisinės bazės ir praktinių sprendimų palyginimas, Europos integracijos ir globalizacijos procesų įtaka šiam reiškiniui bei kt. Šio darbo tikslas yra įvertinti priežastis, verčiančias įmones įtraukti darbuotojus į įmonės valdymo sprendimų paiešką. Darbe iškeliama ir tikrinama hipotezė, kad tokios praktikos taikymo Lietuvos įmonėse varančiosios jėgos yra įstatymai (t. y. ES teisės aktai) ir rinkos ekonomikos mechanizmai (t. y. konkurencingumo siekimas). Siekiama išaiškinti, ar šios jėgos yra pakankamai stiprios, kad Lietuvos įmonių darbuotojai būtų įtraukti į įmonių valdymą. Įvertinti Europos Bendrijos kompetenciją teisiškai reguliuoti darbuotojų įtraukimą į įmonės valdymą gana sunku. Viena vertus, Bendrijos organų viršvalstybinis pobūdis priimant teisinius aktus yra akivaizdus. Antra vertus, Bendrijos vaidmuo normuojant socialinę politiką yra ribotas (subsidiarumo principas reikalauja spręsti problemas tame lygmenyje, kur tai padaryti galima efektyviausiai). Ekonominių ir socialinių reikalų reikšmės suvienodinimo ir Bendrijos institucijų pozicijos stiprėjimo išraiška buvo teisės direktyvų lygyje nustatyti minimalius reikalavimus darbuotojų informavimo ir konsultavimo srityje suteikimas Bendrijos Tarybai. Tokios direktyvos turi būti priimamos kvalifikuota balsų dauguma, o tai atveria neblogas perspektyvas šioms problemoms spręsti. Nepaisant to, dar išlieka daug apribojimų, varžančių Bendrijos institucijų veiksmus. Pavyzdžiui, teisės aktai darbuotojų atstovybės formavimo klausimais Bendrijos Taryboje turi būti priimami vienbalsiai. [...].Reikšminiai žodžiai: Darbuotoju itraukimas; Darbuotoju įtraukimas; Imoniu valdymas; Konkurencingumo prielaidos; Teisiniai standartai; Veiklos efektyvumas; Įmonių valdymas; Business effectiveness; Enterprise management; Involvement of employees; Leagal standards; Legal standards; Precondition of competitiveness.

ENDarbe išanalizuotos sisteminio konkurencingumo, economics, įmonės organizavimo bei valdymo koncepcijos rodo, kad darbuotojų įtraukimas į įmonių valdymą gali būti efektyvus konkurencingumo ugdymo požiūriu. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse vyraujanti darbuotojų informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo sprendžiant įmonių problemas praktika iš esmės yra priimtina ir Lietuvoje. Tačiau pažymėtina, kad kai kurie makroekonominiai įmonės valdymo modeliai bei strateginio valdymo koncepcijos atskleidžia ir neigiamus darbuotojų problemų sprendimo įtraukimo į įmonės tikslų sistemą aspektus. Pelno maksimizavimas kaip galutinis tikslas efektyvus tik tuo atveju, kai egzistuoja ideali arba labai efektyvi rinka (kainos atspindi visą reikalingą ir prieinamą informaciją). Tada tiek savininkų, tiek darbuotojų interesams atstovaujama geriausiai, nes šie subjektai turi galimybę darbo ir kapitalo rinkose priimti optimalius sprendimus. Tuo tarpu valstybei pradėjus reguliuoti rinkas (net ir darbuotojų interesų gynimo tikslais), įmonės susiduria su sunkumais, nes pelno maksimizavimo tikslą apriboja darbuotojų tikslai. Pateikta teisinių aktų ir kai kurių ekonominių bei vadybos teorijų analizė rodo, kad nei esamas teisinis reguliavimas, nei rinkos ekonomikos mechanizmai, t. y. konkurencingumo siekimas „sociali-zuojant" darbo santykius, kol kas neskatina diegti Lietuvoje darbuotojų įtraukimo į įmonių valdymą praktikos. [From the publication]The article deals with various reasons, encouraging enterprises of Lithuania to apply the practice of involvement of employees into enterprise management, widely applied in the countries of Western Europe. The main aim of a modern enterprise management should be the increase of business effectiveness in the context of globalization and European integration. To achieve this aim, special attention should be paid to the factors expressing abilities for the increase of business effectiveness. Among the factors the most important place is taken by the adequacy of enterprise management to the situation, which is caused by increasingly intensifying progress of science and technology as well as formation of the information society. After Lithuania has become a member of the EU the practice of employee involvement into enterprise management will have to be introduced in enterprises of Lithuania, because this is one of the requirements listed in the EU agreements and legal documents. Most of these documents are not legally binding (except the EU directives), however they oblige to accept political obligations. Knowing the diligence of Lithuanian politics in the implementation of such obligations (especially in transferring the EU directives into the national law), one can expect quite concrete and strict requirements in this sphere. Apart from the legal obligations, the practice of employee involvement as well by the market economy mechanisms are encouraged.Most theories and conceptions acknowledge the application of more effective management forms to be the most important guarantee of modern competitiveness. Seeking to become competitive in the EU internal market, enterprises of Lithuania will have to adopt practice of enterprises of the Western European countries, because the old means of competitiveness, like cheap labour force, less expensive raw materials from the East, close neighbourhood of the Eastern markets cannot assure successful business development. The analysis presented in the article shows, that involvement of employees into enterprise management is a complex problem. It is evident that legal regulation is not a sufficient reason for the application of this practice on a wide scale. The limit at which the "socialization" of labour relations enhances competitiveness is not clearly defined. At the moment Central and East European countries possess many more efficient and not employed so far ways of enhancing competitiveness. Therefore the practice of employees' involvement common in West European countries such as Germany, Belgium, Netherlands, Sweden, may find itself not so common in the new EU Member states. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34082
Updated:
2020-04-03 15:59:31
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: