Irena Sawicka. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Irena Sawicka. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2009, 3, 1 pdf (3 p.)
Keywords:
LT
Irena Sawicka. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas : Pietryčių Europos fonetinių problemų pagrindu; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamoje knygoje apie arealinę fonetiką analizuojama daugiau nei dvidešimties kalbų medžiaga. Pirmieji trys skyriai iš esmės sudaro tipologijos įvadą, supažindinantį su svarbiausiomis šios srities sąvokomis. Pirmame skyriuje aprašomi įvairūs kalbų klasifikavimo būdai: nuo įprasto genealoginio, ištobulinto tyrinėjant indoeuropiečių kalbų ryšius ir raidą, pereinama prie tipologinės klasifikacijos, paremtos nuo kilmės nepriklausomais kalbos struktūros panašumais, ir baigiama geografine klasifikacija, nustatančia kalbų sąveiką tam tikros teritorijos ribose ir kalbų sąjungų susidarymą. Kituose skyriuose aptariamos įvairių Europos kalbų fonetikos ypatybės: ketvirtas skyrius išryškina fonetinės konvergencijos, dažnai apsiribojančios garsų realizacijos suvienodėjimu, nekintant jų fonologinei kokybei specifiką; penktame skyriuje siūlomas savitas Pietryčių Europos kalbų grupavimas; šeštame skyriuje analizuojami tipologiniai slavų kalbų skirtumai, ne visada sutampantys su tradicine genealogine klasifikacija. Paskutiniame skyriuje aptariami balkanų ir slavų kalboms būdingi skiemens modeliai. Knyga baigiama trumpomis išvadomis, kuriose atkreipiamas dėmesys į Europos centrui būdingų bendrų fonetinės struktūros ypatybių egzistavimą, tipologinės klasifikacijos artimumą geografinei ir fonetinės konvergencijos reiškinius, kurie gretinami su gramatinės konvergencijos procesais. Knyga skatina svarstyti ir apie lietuvių kalbos vietą slavų bei kitų Europos kalbų klasifikacijose. Iš dalies tai daro pati autorė, septinto skyriaus pabaigoje pateikusi trumpą lietuvių kalbos garsyno apžvalgą.Reikšminiai žodžiai: Arealinė fonetika; Arealinė kalbotyra; Balkanų kalbos; Europos kalbos; Fonetinė geografija; Fonetinė ypatybė; Kalbų klasifikavimas; Priebalsių samplaikos; Skiemuo; Slavų kalbos; Area linguistics; Areal phonetics; Balkan languages; Consonants clusters; European languages; Language classification; Phonetic geography; Phonetic peculiarity; Slavic languages; Syllable.

ENThe reviewed book about areal phonetics analyses the material of over twenty languages. The first three chapters constitute the introduction of typology, which acquaints with the key concepts of the field. The first chapter describes various ways of language classification: the author moves from a common genealogical classification, perfected when investigating the relationship and development of Indo-European languages, to a typological one, based on origin-independent similarities of language structure, and finishes with a geographical classification which establishes language interaction within a certain territory and the formation of language unions. Other chapters discuss the peculiarities of phonetics of various European languages: the fourth chapter points out the specifics of phonetic convergence, which usually limits to convergence of sound realisation without changing their phonological quality; the fifth chapter proposes the original grouping of South-Eastern European languages; the sixth chapter analyses typological differences of Slavic languages, which not always match a traditional genealogical classification. The last chapter discusses the syllable models typical of the Balkan and Slavic languages. The book finishes with short conclusions on the phonetic structure peculiarities that are characteristic of the centre of Europe, closeness of a typological classification to a geographical one and the phenomena of phonetic convergence which are compared with the processes of grammatical convergence. The book encourages considering the place of the Lithuanian language in the classification of Slavic and other European languages. This is partially fulfilled by the author who gives an overview of the Lithuanian phonetic system at the end of the seventh chapter.

ISSN:
1822-525X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34079
Updated:
2018-12-17 13:08:20
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: