Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1 : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1: recenzija
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2009, 3, 1 pdf (3 p.)
Summary / Abstract:

LTRecenzija skirta I. Lemeškino, R. Eckerto, A. Sabaliausko, J. Zabarskaitės parengtai knygai “ Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas“ aptarti. Pažymima, kad fundamentaliame veikale pateikta „Gramatika“ ir nauja archyvinė medžiaga, susijusi su A. Schleicherio lituanistine veikla, jo asmenybės bruožais ir gyvenimo peripetijomis, to meto mokslinio gyvenimo kontekstu, publikuojamos originalios faksimilės. Recenzijoje trumpai pristatomi knygoje esantys straipsniai: A. Sabaliausko straipsnis „Augustas Schleicheris“. Pažymima, kad šiame straipsnyje aptariama A. Schleicherio „kalbinė kelionė“ į Lietuvą ir jos rezultatai – ne tik išmokta lietuvių kalba, bet ir lituanistiniai darbai. Minimi A. Schleicherio istoriniai indoeuropiečių lyginamieji tyrimai, ypač baltų – slavų santykių analizė. Pristatant I. Lemeškino studiją „A. Schleicheris Prahoje“ akcentuojama ne tik baltistikos situacija Prahoje, bet ir mokslinis A. Schleicherio pripažinimas tuometinėje Čekijoje. Paminima R. Eckerto surinkta faktografija apie užsienio kalbininkų ryšius su Lietuva. Moksliniai straipsniai apie A. Schleicherio gyvenimą ir mokslinę veiklą publikuojami lietuvių ir vokiečių kalbomis, o archyvinė medžiaga - vokiečių, čekų, lietuvių kalbomis. Kaip neabejotinas knygos rengėjų nuopelnas pažymimas jų korektiškumas, išvengiant perdėto nacionalizmo. Recenzentė, konstatavusi leidinio solidumą, pabaigoje pateikia surastus korektūros netikslumus ir pažymi, kad biografiniai A. Schleicherio duomenys turėjo būti papildyti nuoroda, kad jis palaidotas Jenoje.Reikšminiai žodžiai: A. Šleicheris; Archyviniai dokumentai; Faksimilė; Kalbotyros istorija; Lietuvių gramatikos tyrimų istorija; Lietuvių kalbos tyrimų istorija; Lituanistika; Lituanistinis palikimas; Publikacija; A. Schleicher; Archival documents; Facsimile; Heritage of Lithuanian studies; History of studies of Lithuanian; History of studies of Lithuanian grammar; Linguistic history; Lithuanian studies; Publication.

ENThe review discusses the book “Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas” [August Schleicher’s Lithuanian Heritage] by I. Lemeškinas, R. Eckertas, A. Sabaliauskas, and J. Zabarskaitė. The fundamental work presents “The Grammar” and new archival material related to Schleicher’s Lithuanian activities, his personality traits and life peripaetia, the context of the contemporary academic life, and publishes the original facsimiles. The review briefly presents the articles contained in the book. The article “August Schleicher” by Sabaliauskas discusses Schleicher’s “linguistic journey” to Lithuania and the outcomes of this journey: he learned the Lithuanian language and wrote works on Lithuanian studies. Schleicher’s historical comparative Indo-European studies, in particular the analysis of Baltic-Slavic relations, are also mentioned in the article. When presenting Lemeškinas’ study “August Schleicher in Prague”, the reviewer emphasises not only the situation of Baltic studies in Prague, but also the academic recognition of Schleicher in the then Czech Republic. The factography about the relations of foreign linguists with Lithuania collected by Eckertas is also mentioned. Scientific articles about Schleicher’s life and academic activities are published in Lithuanian and German, whereas archival material – in German, Czech and Lithuanian. The correctness and avoidance of exaggerated nationalism are considered an undisputed merit of book compilers. Having stated the solidity of the publication, the reviewer finishes her review by presenting the typos and noting that the biographical data of Schleicher should have been supplemented with a reference to his burial in Jena.

ISSN:
1822-525X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34075
Updated:
2020-03-12 19:00:40
Metrics:
Views: 28    Downloads: 4
Export: