Archivum Lithuanicum I, 1999, 275; II, 2000, 303, Vilnius, Petro ofsetas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archivum Lithuanicum I, 1999, 275; II, 2000, 303, Vilnius, Petro ofsetas: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 108-113
  • Recenzuojama knyga: Archivum Lithuanicum, I Viln 275 p
  • Recenzuojama knyga: Archivum Lithuanicum, II Viln 303 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas „Archivum Lithuanicum“ (toliau – ALt) – naujas metinis filologinis leidinys, leidžiamas keturių universitetų (Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus bei Vytauto Didžiojo) ir Lietuvių kalbos instituto. Naujojo testinio leidinio vyriausiasis redaktorius – habil. dr. Giedrius Subačius. ALt užsibrėžta sutelkti dėmesį į lietuviškų tekstų filologinę tekstologinę analizę, vertimo bei redagavimo istoriją, taip pat į lietuvių rašomosios kalbos, bendrinės kalbos idėjų ir kalbos tyrimo istoriją. Metodologinis leidinio siekinys – sujungti filologinį tekstologinį (tradicinį) ir sociolingvistinį (naujovišką) aspektus. Pirmasis aspektas suponuoja tyrimus, į kuriuos gali įsitraukti įvairių lituanistikos sričių atstovai: kalbininkai, literatūrologai, istorikai, knygotyrininkai, folkloristai, muziejininkai, archyvistai. Remiantis antruoju aspektu, tyrėjo išeities taškas yra ne kalbos sistema, o kalba kaip socialinis reiškinys. ALt sandara iš esmės nesiskiria nuo kitų periodinių mokslo leidinių, ypač humanitarinių, sandaros. Po trumpos pratarmės – žurnalo tomo turinio pristatymo – dedami straipsniai, po jų eina publikacijų skyrius, toliau – recenzijos; leidinys baigiamas diskusijų bei apžvalgų skyriumi. Recenzijos apimtis neleidžia išsamiai aptarti visas ALt dviejų tomų publikacijas, tad pagrindinis dėmesys skiriamas su kalbos istorija susijusiems darbams. Recenzijos pabaigoje – atidesnis žvilgsnis į formaliąją leidinio pusę. ALt pagirtinas už pavyzdingai sutvarkytas bibliografines nuorodas. Tačiau pasitaiko vienas kitas rašybos bei redagavimo riktas, keletas korektūros klaidų.Reikšminiai žodžiai: Archivum Lithuanicum; Filologiniai leidiniai; Archivum Lithuanicum; Philological issues.

ENThe review discusses “Archivum Lithuanicum” (hereinafter ALt) – a new annual publication of philology, published by four universities (Klaipėda, Šiauliai, Vilnius and Vytautas Magnus) together with the Institute of the Lithuanian Language. Dr. Habil. Giedrius Subačius is the editor-in-chief of this new publication. The aim of ALt is to focus on the philological-textological analysis of Lithuanian texts, the history of translation and editing, as well as the history of Lithuanian written word, the ideas of the standard language and language research. The methodological objective of the publication is to combine the philological-textological (traditional) and sociolinguistic (innovative) aspects. The first aspect presupposes research that can involve representatives from different fields of Lithuanian studies: linguists, literary scientists, historians, book scientists, folklorists, museologists, archivists. Concerning the second aspect, the researcher’s baseline is not the language system but rather language as a social phenomenon. The structure of ALt does not basically differ from the structure of other scientific periodicals, in particular in the field of humanities. A brief preface – the presentation of the content of the journal volume – is followed by articles, publications, and reviews; the journal ends with the chapter of discussions and overviews. This review is limited in scope, thus it cannot extensively discuss all two-volume publications of ALt, hence the focus on the works related to language history. The review ends with a closer look at the formal aspect of the publication. ALt should be commended for exemplary bibliographic references. However, there occur typos or slips of spelling or editing.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34017
Updated:
2022-12-19 10:37:19
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: