Folkloro kaupimo problemos ir tyrinėjimų kryptys Klaipėdos universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Folkloro kaupimo problemos ir tyrinėjimų kryptys Klaipėdos universitete
Alternative Title:
Problems related to the folklore accumulation and research directions in Klaipėda University
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 31, p. 66-73
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos universitete (KU) folkloro ir etnologijos dėstomieji dalykai integruoti į kai kurias lietuvių filologijos, istorijos, muzikos, choreografijos, pedagogikos studijų programas. Tai sąlygoja folkloro duomenų rinkimo ir tvarkymo problemas bei suponuoja čia dirbančių etnologų ir folkloristų mokslinių tyrinėjimų kryptis. KU folkloro archyvuose esanti medžiaga kaupiama ir klasifikuojama siekiant laikytis standartų, kurie leistų integruotis į Lietuvoje kuriamas duomenų bazes. Muzikinio folkloro tyrimų vyravimą KU nulėmė natūrali priežastis – buvusiųjų Lietuvos Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų mokslinis potencialas: čia dirbantys ir mokslinę veiklą vykdantys muzikai ir choreografai. Sakytinės tautosakos tyrinėjimai negausūs. Lituanistai, analizuodami kalbos dalykus, ypač lietuvininkų, kuršininkų, žemaičių tarmes, dažnai remiasi tautosaka, gilinasi į papročius, tradicijas. Buities kultūra, papročiai, liaudies žinija, ūkinė veikla yra etnologijos tyrimo objektas, tačiau šios tematikos darbų KU bemaž nėra arba šie klausimai yra ne pagrindiniai, įsipynę į folkloristinius tyrimus. Materialųjį kultūrinį paveldą – architektūrą, kultūros paminklus, urbanistinę padėtį ir kt. analizuoja istorikai, archeologai. Didžiuma KU vykdomų folklorinės krypties tyrimų yra orientuoti į Vakarų Lietuvos arealą, Mažosios Lietuvos kultūrinį paveldą, tačiau neretai peržengia vieno dalyko ar reiškinio ribas, aprėpdami platesnį kontekstą ir tapdami tarpdisciplininiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos universitetas; Archyvai; Moksliniai tyrimai; Klaipeda University; Archives; Scientfic researches.

ENSubjects of folklore and ethnography in Klaipeda university (KU) are integrated into certain study programmes of Lithuanian philology, history, music, choreography, pedagogic. This fact causes problems of folklore collecting and management as well as presupposes trends of scientific researches for folklorists and ethnologists. Material available in folk archive of KU is colleted and classified following standards, which would allow integrating into data bases being created in Lithuania. Domination of researches of musical folklore in KU has been determined by natural reason, i.e. scientific potential of the previous Klaipeda faculties of Lithuanian national conservatoire: musicians and choreographs working here and performing scientific activity. Researches of oral folklore are not huge. Specialists of Lithuanian language by analyzing language subjects, especially dialects of lietuvininkai, kursenieki and samogitians often follow folklore, customs and traditions. Domestic culture, customs, folk knowledge, economic activity is the subject of ethnological research, however KU almost has no works on such topic or these issues are not basic and only their fragments exist in folklore researches. Material cultural heritage – architecture, cultural monuments, urban status etc is analysed by historians and archaeologists. Majority of folklore researches performed by KU are oriented towards area of West Lithuania, cultural heritage of Lithuania Minor, however often overruns limits of one subject or phenomena involving wider context and becoming interdisciplinary.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3398
Updated:
2018-12-17 11:45:13
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: