The Topicalities of the preparation of the territory planning documents for the deposits of mineral resources

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Topicalities of the preparation of the territory planning documents for the deposits of mineral resources
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 145-152
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTTeritorijų planavimas yra viena svarbiausių veiklų siekiant išsaugoti ir tinkamai naudoti žemės gelmių išteklius. Naudingųjų iškasenų ištekliai sudaro didelę dalį valstybinės nuosavybės ir turėtų būti tinkamai registruojami, saugomi, racionaliai naudojami, tokių išteklių teritorijos turėtų būti tinkamai planuojamos. Be to, visuomenė turėtų būti supažindinama su naudingųjų iškasenų gavybos ir eikvojimo sukeliamomis problemomis. Tik esant pakankamai patikimos informacijos apie naudingąsias iškasenas, galima užtikrinti tinkamą teritorijų planavimą. Pagal Lietuvos respublikos (LR) Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, žemė, esanti išžvalgytų naudingųjų iškasenų nenaudojamų telkinių teritorijose, yra grąžinama piliečiams ribotam tiksliniam naudojimui. Be to, pagal LR Žemės reformos įstatymą, žemė negali būti privatizuojama, kai joje yra išžvalgytų naudingųjų iškasenų. Tyrimo objektas yra Lietuvos Respublikos teritorija ir joje esantys naudingieji ištekliai. Straipsnyje siekiama išanalizuoti naudingųjų išteklių teritorijų planavimą, taip pat problemas, su kuriomis susiduria asmenys, siekiantys išgauti ir panaudoti naudinguosius išteklius. Nagrinėjamas nuosavybės teisių atkūrimas į žemę teritorijose, kuriose esama išžvalgytų naudingųjų iškasenų, teisinis šių procesų reglamentavimas, leidimų žvalgyti ir išgauti naudingąsias iškasenas išdavimas, naudingųjų iškasenų registravimas. Naudingųjų iškasenų gavybos temos kontekste taip pat atkreipiamas dėmesys į derlingojo dirvos sluoksnio išsaugojimo ir rekultivacijos karjeruose problemas.Reikšminiai žodžiai: Ištekliai; Išteklių prognozė; Karjera; Karjerai; Mineraliniai ištekliai; Naudingosios iškasenos; Prognozuojami ištekliai; Rekultivacija; Rekultivavimas; Teritorijų planavimas; Žemės gelmių išteklių registras; Žemės registras; Mineral resources; Mineral resources, the Registry of the underground resources, quarries, recultivation, prognosis resources; Prognosis resources; Quarries; Recultivation; Registry of the underground resources; Resources; Spatial Planning.

ENTerritorial planning is one of the key activities seeking to preserve and properly use subsoil assets. Mineral resources constitute a large share of state property and should be duly registered, protected and rationally used, and the territories of these resources should be adequately planned. Furthermore, society should be acquainted with the problems of extraction and use of mineral resources. Only sufficient reliable information about mineral resources may ensure proper territorial planning. In accordance with the Republic of Lithuania Law on the Restoration of the Rights of Ownership of Citizens to the Existing Real Property, land lying within the territory of prospected mineral resources deposits which are not in use shall be given back to citizens for limited, purpose-oriented utilisation. Furthermore, in accordance with the Republic of Lithuania Law on Land Reform, land which contains prospected mineral resources cannot be privatized. The object of the research is the territory of the Republic of Lithuania and mineral resources it contains. The paper aims to analyse the planning of territories of mineral resources and problems faced by persons who seek to extract and use mineral resources. The paper investigates restoration of the rights of ownership to land in territories which contain prospected mineral resources, legal regulation of these processes, issuance of authorisations to explore and extract mineral resources, and registration of mineral resources. In the context of extraction of mineral resources, the problems of the preservation of the fertile soil stratum and re-cultivation in quarries should also be noted.

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33967
Updated:
2016-09-24 11:47:52
Metrics:
Views: 7
Export: