Formation of public recreational spaces in national and regional parks of Lithuania while developing cognitive tourism

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of public recreational spaces in national and regional parks of Lithuania while developing cognitive tourism
In the Journal:
Rural development. 2009, Vol. 4, b. 2, p. 128-132
Keywords:
LT
Pagramantis; Lietuva (Lithuania); Turizmas / Tourism; Viešosios erdvės / Public spaces.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama viešųjų rekreacinių erdvių nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose kūrimo organizuojant pažintinį turizmą metodologinė bazė bei nagrinėjamas šių metodologinių prielaidų praktinis įgyvendinimas. Saugomų teritorijų kraštovaizdis turi būti formuojamas labai atidžiai, kad nebūtų pažeista erdvinė kraštovaizdžio struktūra, nepakeistas kraštovaizdžio tipas, taip pat privalo būti išsaugotas ar net padidintas rekreacinis kraštovaizdžio potencialas. Būtina organizuoti pažintinį turizmą kuriant erdvinius kraštovaizdžio kaip turistinių interesų bei rekreacinės aplinkos objekto modelius, plėtojant rekreacinę veiklą bei numatant kraštovaizdžio saugojimo, kūrimo ir atkūrimo priemones pagal ekologinius, įvairovės, funkcionalumo, vaizdinės harmonijos, prasmingumo, balanso ir dinamiškumo kriterijus. Tinkamų rekreacinės veiklos metodologijų trūkumas bei neaiški teisinė tos veiklos organizavimo bazė veda prie sisteminės prieigos stokos kuriant teritorines rekreacines sistemas valstybiniuose parkuose. Straipsnyje apžvelgiamos viešųjų rekreacinių erdvių formavimo pažintinio turizmo tikslais valstybiniuose parkuose problemos bei siūlomi galimi šių problemų sprendimo būdai. Aptariamos teisinės viešųjų rekreacinių erdvių Lietuvos valstybiniuose parkuose kūrimo problemos, pristatomi metodologiniai tokių erdvių steigimo principai bei aptariamas jų praktinis pritaikymas organizuojant pažintinį turizmą Pagramančio regioniniame parke.Reikšminiai žodžiai: Nacionaliniai parkai; Nacionalinis parkai; Regioniniai parkai; Rekreacija; Turizmas; Viešosios erdvės; National parks; Public spaces; Recreation; Regional parks; Tourism.

ENThe methodical basis of public recreational spaces formation in national and regional parks while organising cognitive tourism and applying of the following methodical aspects in practise is discussed in this paper. The landscape of protected territories has to be shaped very sensitively in order not to change the spatial structure and type of the landscape and to preserve or even increase the recreational potential of it. Therefore, we need to organize cognitive tourism by creating spatial models of the landscape as the object of tourist interest and recreational environment, establishing the character and intensity of recreational activity and foreseeing the means for landscape protection, arrangement and rehabilitation regarding to the criterions of ecology, diversity, functionality, visual harmony, meaningfulness, balance and dynamics. [text from author]

ISSN:
1822-3230; 2345-0916
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33957
Updated:
2016-09-25 22:31:36
Metrics:
Views: 8
Export: