XV-XVII a. buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XV-XVII a. buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Alternative Title:
15th-17th century books from the former library of the Vilnius Evangelical Reformers Synod in the Martynas Mažvydas national library of Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
17 amžius; 15 amžius; Mikalojus Radvila Juodasis, 1515-1565 (Nicholas Radziwill the Black; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Czarny); Biržai; Kelmė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Kariuomenė / Army; Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTSeniausia Lietuvoje Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka, kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo įsteigta 1557 m. prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios. 1941 m. vasario 15 d. ji tapo tuometinės Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos dalimi. 1944 m. liepos mėnesį, traukdamasi iš Vilniaus, vokiečių kariuomenė padegė Pylimo gatvėje buvusius Vilniaus evangelikų reformatų sinodo namus, kuriuose tuo metu buvo ir biblioteka . Laimei, gaisras nesunaikino visų bibliotekos knygų. Išlikusios knygos dabar saugomos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo (toliau – NB) bibliotekose, galbūt – ir kitur. Šio straipsnio tikslas – apžvelgti XV–XVII a. Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygas, dabar saugomas NB Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Kadangi buvusios Sinodo bibliotekos katalogų išlikę vos keli, pagal juos negalima tiksliai rekonstruoti bibliotekos, todėl pagrindinis knygų priskyrimo Sinodo bibliotekai kriterijus – rankraštiniai įrašai apie knygos priklausymą Vilniaus evangelikų reformatų sinodo, Slucko gimnazijos ar bažnyčios bibliotekoms, pačios bibliotekos ekslibrisai bei antspaudai . Dalis knygų, prieš patekdamos į Sinodo biblioteką, buvo privačių asmenų – J. Biergelio , S. Lipinskio, L. Uziemblos ir kitų, taip pat – Biržų, Kelmės evangelikų reformatų bažnyčių nuosavybė. Iki šiol nebuvo domėtasi NB fonduose saugomais Sinodo bibliotekai priklausiusiais leidiniais, jie nebuvo suregistruoti, o kataloginėse kortelėse proveniencija nebuvo nurodoma. Todėl didžioji fondo dalis peržiūrėta de visu.Reikšminiai žodžiai: Biblioteka; Evangelikai reformatai; Knygos; Knygos istorija; Knygų leidyba; Komplaktavimas; Kultūros paveldas; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Mikalojus Radvila Juodasis, 1515-1565 (Nicholas Radziwill the Black); Senieji spaudiniai; Sinodo biblioteka; Statistiniai bibliotekos duomenys; Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteka; Vilnius; Acquisition; Book publishing; Books; Cultural heritage; Evangelical Reformers; History of a book; Libabry; Library of the Vilnius Evangelical Reformers Synod; Martynas Mažydas National Library of Lithuania; Mikalojus Radvila the Black; Old prints; Statistic data of library; Synod library; The Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; Vilnius.

ENThe oldest in Lithuania Library of Vilnius Evangelical and Reformation Synod was established at Vilnius Evangelical Reformers’ Church by Duke Mikołaj Radziwiłł the Black in 1557. On 15 February 1941, it became part of the then Library of the Lithuanian Academy of Sciences. In July 1944, upon their retreat from Vilnius, the German army put the house of Vilnius Evangelical and Reformation Synod at Pylimo Street, which hosted the library, on fire. Fortunately, the fire did not destroy all books. The surviving books are now kept at the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Martynas Mažvydas National Library of Lithuania (NL), and maybe in other places. The paper aims to give an overview of the 15th–17th c. books of the Library of Vilnius Evangelical and Reformation Synod, which have been currently kept at the NL Rare Book and Manuscript Department. Since hardly a few catalogues of the former Synod Library have remained, they cannot be used to reconstruct the library; therefore, the main criterion of attributing the books to the Synod Library is the manuscript entries about the belonging of a book to the libraries of Vilnius Evangelical and Reformation Synod, Sluck High School or the church, the bookplates and stamps of the library. Before being included in the Synod Library, some books were owned by private persons: J. Biergelis, S. Lipinskis, L. Uziembla and others, or belonged to Evangelical Reformers’ Churches in Biržai and Kelmė. So far there has been no interest in the publications kept at NL reserves, which previously belonged to the Synod Library; they have not been registered and provenance has not been indicated. Therefore, the major part of the stocks has been reviewed de visu.

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33898
Updated:
2018-12-17 13:08:12
Metrics:
Views: 54    Downloads: 15
Export: