Sintaksiniai anglicizmai lietuvių išeivių JAV kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintaksiniai anglicizmai lietuvių išeivių JAV kalboje
Alternative Title:
Syntactic Anglicisms in Language of Lithuanian Emigrants to the USA
In the Journal:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbų kontaktai / Language contacts; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos sintaksinių anglicizmų plitimo tendencijos lietuvių išeivių JAV kalboje. Tyrimas atliktas 2000–2004 metais Čikagoje, Klyvlende. Respondentai – 3 lietuvių išeivių „bangų“ atstovai. Akivaizdu, kad JAV, nors ir labai demokratiška, įvairios kultūros ir daugiakalbė valstybė, turi įtakos ne tik išeivių gyvenimo būdui, bet ir kalbai. Anglų kalbos įtaka ryškiausiai pastebima žodyne, tačiau būdama analitinė kalba, ji griauna nusistovėjusią lietuvių kalbos sintaksinę sistemą – linksniams nusakyti pradedamos vartoti prielinksninės konstrukcijos, pvz.: dėl vakarienės „for dinner“, paskambina ant telefono „on the telephone“. Taigi lietuvių kalba išeivijoje pereina iš sintetinės, arba fuzijos (morfemų susiliejimo), į analitinę (agliutinacijos) sistemą, todėl kalbai kintant, galūnių funkciją vis labiau perima prielinksniai. Kadangi morfologijos ir sintaksės reiškiniai esti tiesiogiai susiję, aptariant lietuvių išeivių kalbą, tikslinga vartoti morfosintaksinių reiškinių terminą. Ryškiausi sintaksiniai anglicizmai JAV lietuvių kalboje – prielinksninės konstrukcijos ant + kilmininkas (on įtaka), dėl + kilmininkas (for įtaka), su + įnagininkas (on, with įtaka). Tais atvejais, kai bendrinėje lietuvių kalboje (Lietuvoje) galima pasirinkti prielinksninę konstrukciją ar linksnį, išeiviai lietuviai JAV pasirenka prielinksninę konstrukciją (su mašina – mašina, su autobusu – autobusu). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbų interferencija; Morfosintaksė; Linksnis; Prielinksninės konstrukcijos.

ENThe article discusses trends of spread of syntactic Anglicisms in the language of Lithuanian emigrants to the USA. The study was carried out in 2000-2004 in Chicago, Cleveland. Respondents were representatives of 3 Lithuanian emigration waves. Obviously, the USA, albeit very democratic, multicultural and multilingual, has an impact not only on the lifestyle of emigrants but also on their language. Influence of the English language is most prominent in the vocabulary but as an analytic language, it destroys the established syntactic system of the Lithuanian language – to express cases one starts to use prepositional structures, e.g. dėl vakarienės “for dinner”, paskambina ant telefono “on the telephone”. So the Lithuanian language of emigrants transforms from a synthetic, or fusion (morpheme merging), language into an analytic (agglutinative) one. This is why in the course of language evolution the function of endings is taken over by prepositions. As morphological and syntactic phenomena are directly interrelated, the discussion of language of the Lithuanian emigrants is to use the term of morphosyntactic phenomena. The most prominent syntactic Anglicisms in the language of Lithuanian Americans are prepositional structures ant + Genitive (influence of on), dėl + Genitive (influence of for), su + Instrumental (influence of on, with). Where in the Standard Lithuanian (in Lithuania) one may choose between a prepositional structure or a case, Lithuanian emigrants in the USA opt for the prepositional structure (su mašina – mašina, su autobusu – autobusu).

ISSN:
1407-4737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3387
Updated:
2013-04-28 15:51:53
Metrics:
Views: 12
Export: