Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuliejimas žemei: gėrimo apeigos adresato klausimu
Alternative Title:
Libation to earth: regarding an addressee of the drinking ritual
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 104-117
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTBaltų, kaip ir germanų, slavų, romėnų, graikų ir kitų indoeuropiečių, religijoje gėrimo apeiga turėjo labai svarbią funkciją. Užgeriant buvo sutvirtinamos sutartys, atliekami aukojimai ir kiti veiksmai. Straipsnyje aptariamas vienas iš būdingų šio ritualo elementų – gėrimo nuliedinimas ant žemės, aukojant dievams. Darbe siekiama ištirti, koks yra pastovus tokio nuliedinimo adresatas baltų religijoje ir paaiškinti, kas sieja gėrimo apeigą su žemės mitologija. Baltų gėrimo ritualas buvo pradedamas nuliejimu žemės dievybėms, kurių išskirtinį statusą motyvuoja jų ryšys su valgio ir gėrimo kultūra, žemdirbystės produktų vartojimu. Tai rodo ir alaus gaminimo metu atliekami nuliejimai Žemynėlei, Raugų Žemėpačiui, Ceruokliui. Žemės dievybės susijusios su maisto ir gėrimo gaminimu, vartojimu ir aukojimu. Nuliejimas žemės dievybei yra gėrimo apeigos vidinė funkcija: ji susijusi ne su pagrindiniu apeigų tikslu, bet su poreikiu kiekvienam apeigų dalyviui asmeniškai atlikti pareigą žemei maitintojai. Maisto ir gėrimo auka žemės dievybei yra stereotipinė apeiginė praktika. Ją galima įvardyti kaip žemės dalies grąžinimą. Kartais auka buvo siekiama dievybės globos ir gėrybių. Nors nuliejimas žemės dievybei geriausiai žinomas iš Mažosios Lietuvos regiono, tai nėra lokalinė apeiga, nes panašūs faktai užrašyti Vidžemėje ir Latgaloje. Lietuvoje paplitusių vaišių dainų vaizdiniai papildomai liudija esant gėrimo apeigų ir žemės mitologijos sąsajų.Reikšminiai žodžiai: Aukojimas; Baltų mitologija; Gėrimo apeiga; Gėrimo nuliejimas; Mažoji Lietuva, Žemaitija, Latvija, žemė, vanduo, alus, nuliejimas; Mitologija; Nuliejimas; Ritualinis gėrimas; Žemės deivės; Žemės dievybės; Baltic mythology; Drinking ritual; Earth deities; Libation; Lithuania Minor, Samogitia, latvia, earth, water, beer, libation; Mythology; Offertory; Ritual drinking; The Earth deities.

ENThe rite of drink had a very important function in the religion of Balts, like Germans, Slavs, Romans, Greeks and other Indo-Europeans. Drinks served as the confirmation of agreements, making a sacrifice and other acts. The paper discusses one of the typical elements of the ritual – pouring of the drink on the earth in sacrifice to gods. It aims to ascertain the permanent addressee of this act in the Baltic religion and explain what relates the rite of drink to earth mythology. The Baltic drink ritual was started with the pouring of drink to the deities of the earth, whose exceptional status was motivated by their relationship with the food and drink culture and the use of agricultural products. This is testified by the pouring rites to Žemynėlė, Raugų Žemėpatis, Ceruoklis, performed during beer production. Earth deities are associated with the preparation, consumption and sacrifice of food and drinks. Pouring of drink to the earth deity is the internal function of the drink rite: it is related not to the main aim of rites, but to the need for every participants of rites to personally fulfil a duty to the mother earth. The sacrifice of food and drink to the earth deity is a stereotypical ritual practice. It could be called the return of part of the earth. Sometimes the sacrifice served the purpose to be protected by the deity and to obtain goodies. Although the pouring rite is best known from the region of Lithuania Minor, it is not a local rite, because similar facts have been recorded in Vidzeme and Latgala. The images of regale songs popular in Lithuania additionally testify the connections of drink rites and earth mythology.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33846
Updated:
2018-12-17 11:25:54
Metrics:
Views: 58    Downloads: 5
Export: