Vidinės ir išorinės motyvacijos švietimo organizacijose įvertinimas ir formavimo galimybės (Ukmergės mokyklų pavyzdžiu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidinės ir išorinės motyvacijos švietimo organizacijose įvertinimas ir formavimo galimybės (Ukmergės mokyklų pavyzdžiu)
Alternative Title:
Assessing intrinsic and extrinsic motivation and its formation opportunities in educational establishments (based on experience of Ukmergė schools)
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 617-625
Keywords:
LT
Darbuotojų rėmimas; Darbuotojų skatinimas; Motyvacija / Motivation; Pasitenkinimas darbu; Vidinė ir išorinė motyvacija.
EN
Employees promotion; Intrinsic and extrinsic motivation; Job satisfaction; Model of motivation.
Summary / Abstract:

LTDarbuotojų motyvavimas tampa viena pagrindinių ir reikšmingiausių organizacijos vadybos vertybių. Sugebėjimas motyvuoti darbuotojus, sukurti motyvavimo modelį ir praktiškai jį įdiegti organizacijoje įrodo organizacijos rūpinimąsi žmogiškaisiais ištekliais. Mūsų dienomis jau ir Lietuvoje niekas neabejoja, kad vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią organizaciją, yra tos organizacijos darbuotojai, kurie savo ruožtu turėtų būti lojalūs ir motyvuoti darbui. Motyvavimo imperatyvas aktualus ir Lietuvos švietimo organizacijoms. Ypač tai pasakytina apie šių dienų ugdymo įstaigas, kurioms svarbu pritraukti ir išlaikyti vartotojus (mokinius). Šis pragmatinis argumentas lemia tiriamąją problemą – identifikavus vidinės ir išorinės motyvacijos veiksnius, galima sukurti konkurentabilios mokymo įstaigos išorinės ir vidinės motyvacijos modelį. Šio straipsnio tikslas – įvertinti švietimo organizacijų darbuotojų vidinės ir išorinės motyvacijos lygį bei parengti motyvacijos modelį. Įgyvendinami tokie uždaviniai: pirma, kiekybiškai išmatuoti vidinės ir išorinės motyvacijos lygį taikant psichometrinius metodus; antra, identifikuoti švietimo organizacijų darbuotojų veiklą motyvuojančius bei demotyvuojančius veiksnius ir įvertinti ryšį tarp jų; trečia, parengti potencialų Lietuvos švietimo organizacijų motyvacinės sistemos modelį. Tyrimas atliktas taikant anketinę apklausą Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje ir A. Smetonos bei J. Basanavičiaus gimnazijose (102 respondentai).

ENEmployees’ motivation has become one of the key and most significant values of organisational management. Ability to motivate employees, create the motivation model and implement it practically in the organisation proves that the organisation cares about human resources. Nowadays, nobody in Lithuania doubts that one of the key factors that determines society’s attitude to the specific organisation is the employees of the organisation, who in turn should be loyal and motivated for work. The imperative of motivation is relevant to Lithuanian education organisations. It is particularly applicable to present education establishments that aim to attract and retain consumers (pupils). This pragmatic argument determines the problem under investigation – having identified the factors of internal and external motivation, a model of internal and external motivation of a competitive education establishment might be created. The paper aims to evaluate the level of internal and external motivation of the employees of education organisations and to propose a motivation model. The following objectives were defined: to perform a quantitative measurement of the level of internal and external motivation through psychometric methods; to identify the factors that motivate and demotivate the work of employees of education organisations and evaluate their interrelationship; to propose a potential model of the motivation system of Lithuanian education organisations. The study was carried out through a questionnaire survey in Dukstynos Basic School and Antanas Smetona’s and Jonas Basanavičius’ High Schools (102 respondents) in Ukmergė.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Profesijos pedagogo saviugdos motyvacija / Rima Adamonienė. Pedagogika. 2002, 59, p. 117-124.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33635
Updated:
2018-12-17 13:07:45
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: