Walki o Wilno w styczniu 1919 roku - początek wojny polsko-sowieckiej

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Walki o Wilno w styczniu 1919 roku - początek wojny polsko-sowieckiej
Alternative Title:
Battle for Vilnius in January 1919 - the beginning of the Polish-Soviet war
In the Journal:
Europa orientalis. 2010, no. 2, p. 56-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos-Sovietų Rusijos karas; Raudonoji armija; Rusija (Russia); Vilniaus kraštas; Vilnius; Vladislavas Vejtko, Juzefas Pilsudskis; Red Army; Soviet Russia; The Red Army; Vilnius; Vilnius region; War; Wilno; Wladyslaw Wejtko, Jozef Pilsudski.
Keywords:
LT
20 amžius; Karas; Kariuomenė / Army; Lenkijos-Sovietų Rusijos karas; Raudonoji armija; Vilniaus kraštas; Vladislavas Vejtko, Juzefas Pilsudskis.
EN
Red Army; region; Soviet Russia; War; Wilno; Wladyslaw Wejtko, Jozef Pilsudski.
Summary / Abstract:

LTNei Lenkijos, nei Rusijos (Sovietų) istoriografijoje nerandama tikslaus atsakymo į klausimą, kada prasidėjo Lenkijos-Sovietų Rusijos karas, pasibaigęs taikos sutartimi Rygoje 1921 m. kovo 18 d. Nuo 1980 m. daugelis mokslininkų laikėsi nuomonės, kad karas prasidėjo 1919 m. vasario mėn. Nors kai kurie tyrėjai mini lenkų-sovietų kovas Vilniaus regione 1919 m. sausio pradžioje, tačiau menkina jų reikšmę teigdami, jog čia tebuvo „Vilniaus incidentas“. Bet tai buvo ne „incidentas“, o lenkų-sovietų karo pradžia. Siekdamas pagrįsti savo nuomonę, straipsnio autorius analizuoja įvykius Vilniaus regione 1918 m. antroje pusėje – 1919 m. sausio pirmosiomis dienomis. 1918 m. gruodžio pabaigoje dauguma vokiečių dalinių paliko Vilnių. Sausio 1 d. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų būriai pradėjo atakuoti miestą. Sausio 2 d. vidudienį Vilnių užėmė Lenkijos kariuomenė. Sovietai reagavo labai greitai, išsiųsdami savo kariuomenę į Vilnių.1919 m. sausio 4 d. Raudonosios armijos Pirmasis Pskovo šaulių pulkas pasiekė Naujosios Vilnios geležinkelio stotį. Paaiškėjo, kad stotis okupuota Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Pirmojo Vilniaus ulonų pulko kareivių. Kilo trumpas susišaudymas, po kurio lenkų kariai atsitraukė Vilniaus kryptimi. Vienas Lenkijos karys buvo paimtas į nelaisvę. Jis tapo pirmuoju lenkų-sovietų karo belaisviu. 1919 m. sausio 4 d. mūšyje Naujosios Vilnios apylinkėse dalyvavo dviejų reguliariųjų kariuomenių – Lenkijos ginkluotųjų pajėgų ir Raudonosios armijos – kariai. Tai reiškė, jog tuo metu prasidėjo Lenkijos-Sovietų Rusijos karas. [versta iš angliškos santraukos]

ENNeither in the Polish nor in the Russian (Soviet) historiography it is possible to find a definite answer to the question concerning the beginning of the Polish-Soviet war, which ended with signing of the peace treaty in Riga on March 18, 1921. Since the 1980s there have been many supporters of the thesis that the war started in the middle of February 1919. Although some researchers mention Polish-Soviet fights in the Vilnius region at the beginning of January 1990, they diminish their importance, claiming that they constituted merely a "Vilnius incident." However it was not an "incident" but the commencement of the Polish-Soviet war. In order to prove this, the author of this article examines events, which took place in the Vilnius region in the second half of 1918 and on the first days of January 1919. At the end of December, 1918 the most part of the German garrison left Vilnius. On January 1, the detachments of the Polish Armed Forces, started to take the city. On the afternoon of January 2 the whole Vilnius was occupied by Polish forces. Soviet commandment reacted quickly, sending parts of Divisions to dislodge forces from Vilnius.On the morning of January 4, 1919 the 1st Psków Rifle Regiment of the Red Army approached Naujoji Vilnia rail station. It turned out that the station was occupied by soldiers from the 1st Vilnius Uhlan's Regiment of the Polish Armed Forces. A short fighting broke out and as the result the Poles retreated in the direction of Vilnius. One Polish soldier was taken prisoner. He was the first prisoner of war in the Polish-Soviet conflict. The battle, which took place on the morning of January 4, 1919 in the vicinity of Naujoji Vilnia, engaged soldiers from two regular armies - the Polish Armed Forces and the Red Army. It means that the Polish-Soviet war began at that moment. [text from author]

ISSN:
2081-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33410
Updated:
2021-03-17 17:10:21
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: