Diagnostinis vertinimas : rašymo užduotis ir vertinimo kriterijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diagnostinis vertinimas: rašymo užduotis ir vertinimo kriterijai
In the Journal:
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTFormuojant asmens kompetenciją, kuri suprantama kaip žinių, gebėjimų bei vertybinių nuostatų visuma, reikia keisti ir tobulinti vertinimą, sieti jį su mokinio daroma mokymosi pažanga bei rezultatais. Mokinių daromai pažangai ir pasiekimams vertinti taikomi du pagrindiniai vertinimo būdai – formuojamasis ir diagnostinis. Straipsnyje pristatomas diagnostinis vertinimas, kuris siejamas su mokymosi uždaviniais ir rezultatais. Tokio vertinimo tikslas – nustatyti mokinių pasiekimus standarto atžvilgiu, kitaip tariant, išsiaiškinti, ar susiformavę numatyti standartuose esminiai ar specifiniai dalyko gebėjimai. Źio vertinimo rezultatais remiamasi ir numatant tolesnius mokymosi žingsnius: išsiaiškinti, kam ir kokios pagalbos reikia, konkretinti ugdomosios veiklos planą. Straipsnyje pateikiamas X klasės rašymo gebėjimų diagnostinio vertinimo pavyzdys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstas; Teksto kūrimas; Teksto vertinimas; Diagnostinis vertinimas; Gebėjimai; Vertinimo kriterijai.

ENWhen forming personal competence which is perceived as an entirety of knowledge, skills and values, it is necessary to change and improve assessment and link it with learning progress and results of the student. Two main assessment methods are used to assess progress and achievements of pupils – forming and diagnostic. The article introduces the diagnostic assessment which is related to learning objectives and results. The purpose of this assessment is to identify pupils’ achievements against the standard, in other words, to find out whether essential or specific subject skills provided for in standards are acquired. Results of this assessment are relied upon also when planning for further learning steps: to find out who needs support and what kind of support and to specify the educational activity plan. The article gives an example of diagnostic assessment of writing skills of the 10th form.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3289
Updated:
2018-12-17 11:37:23
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: