Pamirštoji mecenatystė, 1792-1832 : dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Pamirštoji mecenatystė, 1792-1832: dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga
Alternative Title:
Forgotten patronage: the book of donations to Vilnius university library, 1792-1832
Editors:
Pacevičius, Arvydas, sudarymas, parengė [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2010.
Pages:
319 p
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Knygos dalys.
Keywords:
LT
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915).
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta senosios Lietuvos kultūros bei mokslo paveldui ir nepelnytai pamirštiems atminties institucijų (archyvų, bibliotekų, muziejų) fundatoriams, rėmėjams, mecenatams, kurie labdaringa veikla prisidėjo prie Vilniaus universiteto bibliotekos turtinimo. Knygą sudaro, įvadinis straipsnis, šaltinio “Księga darów uczynionych do biblioteki akademickiej wileńskiej“ perrašas ir jo vertimas į lietuvių kalbą „Dovanų knygos“, studija „Mecenatystės slėpiniai“ ir jos priedai – dovanotų knygų sąrašai. Skelbiamas šaltinis parodo, kokia buvo mecenatystė ir jos raiška XIX a. pirmosios pusės Lietuvoje. Jis aktualus, pastaraisiais metais suintensyvėjus Lietuvos ir Vilniaus universiteto istorijos ir kultūros paveldo inventorinimui, dokumentavimui, skaitmeninimui. Mokslinėje studijoje kilmės, sudėties, likimo bei kitais aspektais nagrinėjama dovanų tipologija ir vertės samprata XIX a. visuomenėje, aptariami dovanoti rinkiniai ir dovanojimo procedūros, dovanotojų motyvacija, plačiau pristatomi Jokimo Liutauro ir Adomo Chreptavičių, Jozefo Franko, Vincento Herberskio, Karolio Liubeckio, Jano Potockio, Jono Sniadeckio, Juozapo Tvardovskio, Kazimiero Kontrimo ir kt., taip pat Laisvųjų mūrininkų (masonų) rinkinių perdavimo Vilniaus universiteto bibliotekai atvejai. Knygos pabaigoje pateikiamas pluoštas iliustracijų, kurios suskirstytos į tris grupes: mecenatų portretai, numizmatikos rinkiniai, dovanotos knygos.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Kultūros paveldas; Knygų rinkiniai; Biblioteka; Mecenatas; Kolektyvinė biografija; Dovanos; Didikai ir magnatai; The Grand Duchy of Lithuania; The Vilnius University; Cultural heritage; Book collections; Library; Maecenas; Collective biography; Gifts; Magnates.

ENThe book focuses on the old Lithuanian cultural and scientific heritage and wantonly forgotten founders, sponsors, patrons of memory institutions (archives, libraries, museums), whose charitable activities enriched the library of Vilnius University. The book consists of the introductory article, transcription of the source “Księga darów uczynionych do biblioteki akademickiej wileńskiej” and its translation into Lithuanian “Dovanų knygos” [Donated Books], a study “Mecenatystės slėpiniai” [The Mysteries of Patronage] and its annexes – lists of donated books. The published source reveals patronage and its expression in Lithuania in the first half of the 19th c. It is relevant, since the inventory, documentation and digitisation process of historical and cultural heritage of Lithuania and Vilnius University has recently intensified. The scientific study examines gift typology and value concept in the 19th c. society from the aspects of origin, composition, fate and other aspects, discusses donated collections and donation procedures, donators’ motivation, more widely presents cases of donation of collections by Jokimas Liutauras and Adomas Chreptavičius, Jozefas Frankas, Vincentas Herberskis, Karolis Liubeckis, Janas Potockis, Jonas Sniadeckis, Juozapas Tvardovskis, Kazimieras Kontrimas and others as well as the Freemasons to the library of Vilnius University. The book ends with illustrations divided into three groups: patrons’ portraits, numismatic collections, and donated books.

ISBN:
9789955336297
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32783
Updated:
2022-02-18 14:32:29
Metrics:
Views: 52
Export: