Религиозность в Литве: динамика идентичности с католичеством (европейский контекст)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Религиозность в Литве: динамика идентичности с католичеством (европейский контекст)
In the Journal:
Религиоведение. 2005, No. 3, p. 83-93
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje taikant antrinę statistinių duomenų analizę Europos šalių kontekste analizuojama religingumo Lietuvoje dinamika 1990-2001 metais. Siekiant duomenų tikslumo, patikimumo ir išsamumo, remiamasi Europos vertybių (1990, 1999 m.), Aufbruch studijos (1997), respublikinių sociologinių tyrimų (1990, 1995 ir 1997 m.), visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo (2001 m.) duomenimis, kasmetine Lietuvos Katalikų Bažnyčios statistika (1990-1999 m.). Remiantis minėtais šaltiniais, straipsnyje gvildenama konfesinės saviidentifikacijos, religinės praktikos ir katalikybės internalizacijos ypatumai bei kaita Lietuvoje, analizuojamas religinių apeigų reikšmės gyvenime vertinimas, išpažįstamo tikėjimo turinys ir jo sąsajos su Bažnyčios skelbiamomis tikėjimo tiesomis. Pastebėta, kad minėti religingumo tyrimai fiksuoja atotrūkį tarp religinio tapatumo nuostatų ir elgesio lygmens, o tai rodo, kad Lietuvos gyventojams būdingas aukštas formalusis religinis tapatumas ir žemas katalikybės internalizacijos bei eksternalizacijos lygmuo. Paaiškėjo, kad ženkliai išaugus konfesinei priklausomybei, aktyvi religinė praktika liko veikiau fragmentišku nei visuotinai paplitusiu reiškiniu. Menkos katalikybės internalizacijos rodiklis yra ir su Katalikų Bažnyčios mokymu prasilenkianti pasaulėžiūra: tarp katalikiškų šalių Lietuva pirmauja pagal tikėjimą reinkarnacija; čia iš dalies palankiai vertinamos mirties kultūros apraiškos (abortai ir eutanazija), menkai tikima krikščionybės skelbiamomis tiesomis. [Iš leidinio]

ENThe article, by applying the secondary analysis of statistical data in the context of European countries, provides the information on the dynamics of religiousness in Lithuania during the time period of 1990-2001. For the purpose of ensuring the accuracy, reliability and comprehensiveness of data, the following data are referred to: the European Values (1990 and 1999), the Aufbruch Study (1997), republican sociological studies (1990, 1995 and 1997), the general census of residents of Lithuania (2001) and the annual statistics of the Catholic Church of Lithuania (1990-1999). Referring to the said sources, the article discusses the peculiarities and development of confessional self-identification, religious practice and the internalization of Catholicism in Lithuania and analyzes the evaluation of the significance of religious rituals in the everyday life, the content of the confession and its relation to the truths of confession, stated by the Church. It is noted that the said studies of religiousness register the gap between the provisions of religious identity and the level of behaviour, which shows that the residents of Lithuania characterize with a high formal religious identity and the low level of internalization and externalization of Catholicism. It appeared that with the significant growth of the confessional dependence, the active religious practice remained a fragmentary, rather the generally spread phenomenon. Among the indicators of low internalization of Catholicism is also the worldview, which does not correspond with the teachings of the Catholic church: Lithuania is the leader among the Catholic states in terms of belief in reincarnation; the expressions of death culture (abortions and euthanasia) are also valued in part favourably and the truths, proclaimed by the Catholic church are not extensively believed in.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3256
Updated:
2013-04-28 15:48:25
Metrics:
Views: 3
Export: