Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920
Edition:
[Wyd. 2 zm. i uzup.].
Publication Data:
Sejny : Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2009.
Pages:
183 p., [4] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Wstęp — Źródła i przyczyny konfliktu polsko - litewskiego na Ziemi Sejneńsko – Suwalskiej — Ziemia Sejneńsko - Suwalska w pierwszym okresie niepodległego bytu państwa polskiego (listopad 1918 - lipiec 1919) — Kształtowanie się państwowości polskiej i podwójna okupacja niemiecko - litewska — Dążenia strony polskiej o przynależność regionu do Rzeczypospolitej i ustalenia Konferencji Pokojowej w Paryżu — Powstanie Sejneńskie — Polska Organizacja Wojskowa na Ziemi Sejneńsko - Suwalskiej i przygotowania do akcji zbrojnej — Przebieg walk powstańczych — Echa Powstania — Echa publikacji książki "Ziemia Sejneńsko - Suwalska 1918 - 1920" — Region w 1920 roku — Czas wojny polsko - bolszewickiej — Walki polsko - litewskie we wrześniu 1920 roku — Zakończenie — Aneksy — Źródła i literatura — Przypisy — Spis treści.
Keywords:
LT
20 amžius. 1914-1918; 20 amžius. 1918-1940; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Kariuomenė / Army.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Lenkų-lietuvių konfliktas dėl Seinų ir Suvalkų 1918-1920 metais“ tiriamas Lenkijos ir Lietuvos ginčas dėl pasienio regiono. Geopolitinis terminas „Seinų-Suvalkų žemė“ taikomas dviem – Seinų ir Suvalkų – pavietams 1921 m. ribose. Knygoje aptariama: 1) lenkų ir lietuvių konflikto regione genezė, Lenkijos pusės pastangos įsitvirtinti jame ir diplomatinė kova Paryžiaus taikos konferencijoje; 2)1919 m. pasirengimas Seinų sukilimui ir jo eiga bei rezultatai; 3) situacija regione 1920 m. vykstant kovoms su bolševikais ir Lietuva. Besikuriant Lenkijos valstybei, Seinų ir Suvalkų pavietai vis dar buvo okupacinės vokiečių kariuomenės rankose. Ji regiono administravimą perdavė Lietuvai, kuri nenorėjo daryti jokių teritorinių nuolaidų ir spręsti konfliktą diplomatinėmis priemonėmis. Lenkų gyventojų diskriminacija paskatino sukilimą, kuriame pagrindinį vaidmenį suvaidino POW (Lenkų karinė organizacija, sutelkusi savanorių kariuomenę). Sukilimas padėjo nustatyti valstybių sienas ir stabilizuoti padėtį. POW veiklą reikia traktuoti kaip modernios valstybės kūrimo, piliečių savimonės budinimo, viešosios tvarkos apsaugos pavyzdį. Netekusi etninio regiono, Lietuva neatsisakė savo teritorinių reikalavimų, bet neįstengė jų realizuoti be vokiečių ir rusų paramos. Karinis konfliktas turėjo svarbias pasekmes Lenkijos ir Lietuvos santykiams, tam tikra įtampa jaučiama iki šiol. Prieduose publikuojama 17 su 1918-1920 m. regioniniu konfliktu susijusių dokumentų.Reikšminiai žodžiai: Demarkacinė linija; Konfliktas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvių-lenkų santykiai; Lietuvos-Lenkijos santykiai tarpukariu; Nacionalizmas; Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 (Didysis karas; World War I); Rusijos imperija (Russian Empire); Seinai; Sovietų Rusijos-Lenkijos karas; Sukilimas; Suvalkai; Conflict; Demarcation line; Lithuanian-Polish relations; Nationalism; Seinai; Sejny; Soviet of the Russian-Polish war; Suvalkai; Suwalki; The First World War; The Polish-Lithuanian relations during the interwar period; The Russian Empire; Uprising.

ENThe book “Lenkų-lietuvių konfliktas dėl Seinų ir Suvalkų 1918-1920 metais” [The Polish–Lithuanian Conflict over Sejny and Suwałki in 1918–1920] explores the conflict between Poland and Lithuania over a border region. The geopolitical term “Sejny- Suwałki Land” applies to two powiats – Sejny and Suwałki – around 1921. The book discusses: (i) genesis of the Polish–Lithuanian conflict, attempts of the Polish side to gain ground in the region, and the diplomatic struggle in the Paris Peace Conference; (ii) 1919 preparations for the Sejny Uprising, its course and outcomes; (iii) situation in the region in 1920 during the fights with the Bolsheviks and Lithuania. At the dawn of the Polish state the powiats of Sejny and Suwałki were still in the hands of the German occupant forces. They handed the administration of the region over to Lithuania which did not want to make any territorial concessions and resolve the conflict diplomatically. Discrimination of the Polish population prompted an uprising where key role was played by the POW (Polish Military Organisation which managed to gather an army of volunteers). The uprising helped to delimit borders of the states and stabilise the situation. The POW should be treated as an example of the creation of a modern state, awakening of civil awareness, and the protection of public order. After the loss of its ethnic region Lithuania did not resign territorial demands but ultimately failed to accomplish them without the German or Russian support. The military conflict had important consequences on the Polish–Lithuanian relations with certain tension felt to this day. Appendices provide 17 documents from 1918–1920 relating to the regional conflict.

ISBN:
9788392274353
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32515
Updated:
2021-03-09 22:37:46
Metrics:
Views: 27
Export: