"Friß, mein Kühchen, friß ralio!" - Lieder der Hirten

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
"Friß, mein Kühchen, friß ralio!" - Lieder der Hirten
In the Book:
Keywords:
LT
Dainų melodikos tyrimai; Dainų poetikos bruožai; Ganymo dainos; Lietuvių liaudies dainos; Naktigonių dainos; Paskirtis; Poetiniai motyvai; Vaikų dainos.
EN
Children songs; Functions; Lithuanian folk songs; Night pasturage songs; Pasturage songs; Poetic motives; Songs melodic lines research works; Songs poetic texts peculiarities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos piemenų dainos. Autorius aptaria lietuvių liaudies dainų skirstymo principus ir piemenų dainų bei darbo dainų santykius. Pažymima, kad piemenavimo motyvas dažnas ne tik darbo dainose, bet ir kitokio pobūdžio dainose. Kaip pavyzdį autorius mini erotinį atspalvį turinčias naktigonės dainas: naktimis ganydavo jaunuoliai, todėl ir dainuodavo savo interesus atitinkančias dainas. Autorius pabrėžia, kad tarp piemenų dainų daug yra tokių, kurių reikšmė funkcinė. Jų uždavinys – pasiekti, kad gyvuliai elgtųsi tam tikru būdu (tvarkingai eitų, atsigultų, nesiblaškytų) arba pasikeisti su kitais ganančiaisiais tam tikra informacija. Tokios dainos dažniausiai vadinamos raliavimais. Pažymima, kad raliavimų funkcija buvo ir magiškai „užkalbant“ užtikrinti gerą ganymo kokybę, t. y, kad gyvuliai noriai ėstų, pailsėtų. Autorius akcentuoja, kad nagrinėjant piemenų dainas, reikia nepamiršti, kad piemenys buvo vaikai, taigi dainos - daugiausia jų kūryba, o tai lemia tam tikras tų dainų ypatybes. Viena tokių – juokų arba pasišaipymų dainos. Šaipomasi iš kaimynų, draugų, kitų piemenų. Taip pat šiose dainose dažnas skundo motyvas: dėl ilgos darbo dienos, šalčio, drėgmės, karščio, vasaros audrų. Tačiau ramiomis vasaros dienomis yra sukurta dainų, kuriose piemenys pabrėždavo ir malonesnes savo darbo akimirkas, fiksuodavo gamtos grožį. Taip pat nemaža dainų, lydinčių piemenų žaidimus. Atskirai autorius aprašo naktigonės dainas, kurias dainavo jaunuoliai, ir kuriose todėl natūraliai dominavo erotiniai motyvai.

ENThe article is about songs of herds. The authors describes the principles of songs distribution and the relationship between herd songs and work songs. It is noted that the herding motive is found not only in work songs but in other type of songs, as well. As an example the songs of night herding that have an erotic tone are given: the youth was herding during the night, therefore they sang the songs that reflected their interests. The author emphasizes that many songs of herds are functional. Its aim is to make animals behave in a certain way (move in order, lie down, do not flounce about) or to exchange the information with other herds. These songs are called the warble. It is noted that the warble also had a magic function “to powwow” the good quality of herding, i.e. so that animals would eagerly eat and would have rest. The author emphasises that when analysing the songs it is worth remembering that the herds were children, therefore, the songs were created on their own and had some specific features. A type of them is jesting or mocking songs. They mocked at neighbours, friends and other herds. Also, the motive of complaint is often recognized; they complained because of a long working day, a cold, humid or hot weather and summer storms. However, during calm summer days the herds had created songs that emphasized the advantages of their work by describing the beauty of nature. Also, there are plenty of songs that were sung during games. The author separately describes the songs of night herding which were sung by the youth and therefore it is natural that erotic motives dominated in them.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32375
Updated:
2013-04-28 22:37:12
Metrics:
Views: 10
Export: