What's in a title? A cross-cultural study of research paper titles

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What's in a title? A cross-cultural study of research paper titles
Alternative Title:
Mokslinių straipsnių pavadinimai. Kontrastyvinė analizė
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis pavyzdžiais, surinktais iš anglų, lietuvių, suomių ir švedų kalbų, nagrinėjama lingvistinių straipsnių pavadinimai. Pavadinimai analizuojami keliais aspektais: visų pirma, tiriama jų sintaksinės ir struktūrinės ypatybės bei skyryba; po to aptariami reikalavimai, kuriuos turėtų atitikti ‘geri’ pavadinimai; nemaža dėmesio skiriama ir tokiems aspektams kaip intertekstualumas bei modalumas straipsnių pavadinimuose; be to, bandoma nustatyti, kokių tipų pavadinimai yra populiarūs šiuo metu. Dar vienas analizės aspektas – bandymas palyginti šių žanrų pavadinimus – mokslinių straipsnių, konferencijos pranešimų bei laikraščio straipsnių. Darbo pabaigoje teigiama, jog, remiantis surinkta medžiaga, galima prieiti prie išvados, kad lietuvių lingvistai savo straipsnių pavadinimus struktūruoja panašiais būdais kaip ir anglai, suomiai ar švedai, t. y. šioje srityje galioja tam tikros universalios taisyklės, tačiau pabrėžiama, jog vis dėlto lietuviški pavadinimai perdėm akademiški, sausi, stokojantys žaismingumo ar išradingumo, kuris toks akivaizdus kitų tautų mokslinių straipsnių pavadinimuose. Priežastys, kaip teigiama, gali būti susiję su šios disciplinos tradicijomis bei konkurencijos stoka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pavadinimai; Mokslinis straipsnis; Struktūra; Skyryba; Title; Research paper; Structure; Punctuation.

ENThe article uses examples collected from English, Lithuanian, Finnish, and Swedish languages to examine titles of linguistic research articles. Titles are analyzed along a number of dimensions: first of all, the author examines their syntactic and structural features and punctuation; later, the article discusses requirements that ‘good’ titles should conform to; a significant part of the article is devoted to such features as inter-textuality and modality in article titles; besides, the author aims to establish what kind of titles are popular right now. Another analysis dimension is constituted by an attempt to compare the genres of research article, conference paper, and newspaper article titles. At the end of the research, the author states that on the basis of collected material one can conclude that Lithuanian linguists structure their article titles in similar ways to English, Finnish or Swedish academics, that is, there are certain universal rules in place in this field; however, the author stresses that Lithuanian titles are too academic, dry, lacking in liveliness or originality, which is so obvious in research article titles taken from other countries. The causes can be linked to traditions prevalent in this discipline and the lack of competition.

ISBN:
9986197392
Related Publications:
Research article introductions : variations across disciplines and cultures / Birutė Ryvitytė. Kalbotyra. 2003, t. 53 (3), p. 93-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3226
Updated:
2013-04-28 15:48:08
Metrics:
Views: 19
Export: