The Rewiev of musical education in schools of Lithuania (to 1990)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
The Rewiev of musical education in schools of Lithuania (to 1990)
Alternative Title:
Przegląd historii edukacji muzycznej w szkołach na Litwie (do roku 1990)
In the Book:
Muzyka pomiędzy kulturami - Okcydent i Orient. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005. P. 175-188, 189-200
Keywords:
LT
1940-1990. Lietuva okupacijų metais; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTMuzikinio ugdymo Lietuvos mokykloje ištakos grindžiamos dviem Lietuvos kultūros raidos modeliais: baltiškuoju etniniu ir europiniu. Pirmasis – baltiškasis-etninis – gyvavo šeimoje, vaiko artimiausioje aplinkoje, bendruomenėje ir buvo pagrįstas lietuvių liaudinio muzikavimo (ypač dainavimo) tradicijomis. Antrasis – europinis – plėtojosi Lietuvos ugdymo institucijose, buvo glaudžiai susietas su vienuolynų ir bažnyčių veikla ir rėmėsi iš Vakarų Europos krikščionybės ir Bažnyčios atneštomis pedagoginėmis idėjomis turiniu, formomis. Muzikinio ugdymo raidos kelią Lietuvoje iki 1990 metų skirstome į šiuos istorinius tarpsnius: 1) ikiinstitucinis; 2) nuo krikščionybės įvedimo ir pirmųjų mokyklų atsiradimo iki reformacijos: XIV a. pab. (1387) – XVI a. vid. ; 3) reformacijos ir kontrreformacijos konkurencijos laikotarpis: XVI a. vid. – XVIII a. pab. 4) švietimo pasaulietinimo laikotarpis: XVIII a. pab. (1773); 5) Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje ir vokiečių okupacijoje: XVIII a. pab. – XX a. pr.; 6) Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpis (1918 -1940); 7) Sovietų okupacijos laikotarpis. Peržvelgę atskirų istorinių tarpsnių muzikinio ugdymo raidą Lietuvoje galime teigti, jog visais laikais muzika bei muzikinis ugdymas užėmė reikšmingą vietą visuomenės gyvenime, žmogaus ugdymo teorijoje ir praktikoje. Muzikinio ugdymo Lietuvos mokykloje raidą lėmė atskirų istorinių laikotarpių etninės, religinės, sociokultūrinės aplinkybės, vyraujančios filosofinės-edukologinės idėjos. Muzikinio ugdymo modeliui Lietuvos mokykloje formuotis didžiausios įtakos turėjo muzikinio ugdymo krikščioniškosios Europos mokykloje patirties plėtra bei gilios lietuvių etninės muzikinės kultūros tradicijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikinis lavinimas; Profesinis muzikinis ugdymas; Lietuvos muzikos istorija.

ENThe beginning of musical education in the Lithuanian school is based on two models of development of Lithuanian culture: the Baltic ethnic and European. The Baltic-ethnic model was alive in a family, in the proximate environment of a child, in a community and was motivated by the traditions of the Lithuanian popular musical performance (singing in particular). The European model was developed in the Lithuanian education institutions, it was closely related to activity of monasteries and churches and was built on the pedagogical ideas, content and forms brought by the Western European Christianity and church. Development of musical education in Lithuania until 1990 is categorised by the following historical periods: 1) pre-institutional; 2) from introduction of Christianity and emergence of first schools to reformation; 3) the period of reformation and counterreformation 4) the period of turning education secular (1773); 5) Lithuania within the Russian Empire and under the German occupation; 6) The period of independence of Lithuania (1918 -1940); 7) the period of the Soviet occupation. With a view to the development of single historical periods of musical education in Lithuania, it may be claimed that music and musical education took a significant position in the societal life, as well as in the theory and practice of human education. Development of musical education in the Lithuanian school was determined by ethnical, religious, sociocultural circumstances of single historical periods as well as the prevailing philosophical-pedagogical ideas.

ISBN:
8374670258
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3203
Updated:
2020-07-30 13:46:41
Metrics:
Views: 13
Export: